Stadsbestuur Halen
BEKENDMAKING OMGEVINGSVERGUNNING

Bekendmaking meldingsakte Das ladders

BVBA Das ladders, Stadsbeemd 1410 te 3545 Halen, heeft op 07-11-2018 een melding ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, namelijk:
 
een inrichting voor de ontwikkeling en productie van aluminium Ladders, trapladders en steigers, met als voorwerp; Rubriek 15.1.1°.: het stallen van 2 heftrucks en 1 bestelwagen, rubriek 12.3.2°.: 2 batterijladers van 1x8,5kW en 1x6kW (totaal geïnstalleerd vermogen: 14,5kW), rubriek 16. 3.1.1°.: 3 luchtcompressoren van 1x15kW, 1x11kW en 1x2,5kW (totaal 28,5kW), rubriek 17.1.2.1.1°.: opslag van propaan (3x38l) en argon (3x50l en 3x30l) in verplaatsbare recipiënten (totaal 354 liter), rubriek 29. 5.2.1°a).: mechanische bewerking van aluminium tot ladders d.m.v. bewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 136,25kW.
 
De melding heeft betrekking op een terrein met als adres:  Stadsbeemd 1410, 3545 Halen en met kadastrale omschrijving: Halen 1° AFD/Halen, SECTIE B, NR. 261N.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03-12-2018 volgende beslissing genomen:
 
ER WERD AKTE GENOMEN VAN DE MELDING.
 
De aktename ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving:  Markt 14, 3545 Halen
De melding kan ook via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) worden geraadpleegd.
 
Halen
10-12-2018
 
 
Beroepsmogelijkheid
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel
 
U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Bekendmaking omgevingsvergunning Patrick Van Langenhoven


Referentie omgevingsloket:

OMV_2018081282

Referentie gemeente:

2018/00066/OP

Projectnaam omgevingsloket:

Verbouwing woning en nieuwbouw bergplaats

Ligging:

Bovenstraat 55 te 3545 Halen
Afdeling 71063, sectie B, perceel 273E2

Contactpersoon:

Jan Vanhove

 
 
Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van de heer Patrick Van Langenhoven, Lostraat 49 te 3212 Lubbeek werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 12-11-2018
HET VOLGENDE BESLIST:
 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
 
Het betreft een aanvraag tot verbouwing woning en nieuwbouw bergplaats.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen
 
De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.
 
Beroepsmogelijkheden
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen dezebeslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijkondervindtvanofbelanghebbendebentbijdebesluitvormingoverdeafgiftevan een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorghiertoeeenberoepschrift:
-          viawww.omgevingsloket.be
-          peraangetekendebriefoftegen ontvangstbewijsaan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
 
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk teverklaren.
-        dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de datum van de eerste dag van de aanplakking van deze bekendmaking. Deze dag is nietinbegrepen.
-        bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschriftaan:
 •       devergunningsaanvrager.Hetadresvandevergunningsaanvragervindtuindebeslissing;
 •       het college van burgemeester en schepenen van Halen, Markt 14 te 3545 Halen.

 
Vermeld in uw beroepschrift hetvolgende:
-        uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokkenpubliek;
-        de volgende referentie: OMV_2018081282
-        de redenen waarom u beroepaantekent;
-        een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
-        of u gehoord wenst teworden.
 
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provinciemet als referentie “beroep omgevingsvergunning “OMV_2018081282” en voeg het betalingsbewijs toe aan uwberoepschrift.
 
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreetvan 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november2015.

Bekendmaking omgevingsvergunning Marianne Delancre


Referentie omgevingsloket:

OMV_2018052556

Referentie gemeente:

2018/00029/OP

Projectnaam omgevingsloket:

AG Zakenkantoor Robert Strauven bvba

Ligging:

Markt 4 te 3545 Halen
Afdeling 71020, sectie B, perceel 757H

Contactpersoon:

Jan Vanhove

 
 
Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van mevrouw Marianne Delancre werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 29-10-2018
HET VOLGENDE BESLIST:
 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
 
Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een uithangbord.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen
 
De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.
 
Beroepsmogelijkheden
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen dezebeslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijkondervindtvanofbelanghebbendebentbijdebesluitvormingoverdeafgiftevan een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorghiertoeeenberoepschrift:
-          viawww.omgevingsloket.be
-          peraangetekendebriefoftegen ontvangstbewijsaan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
 
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk teverklaren.
-        dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de datum van de eerste dag van de aanplakking van deze bekendmaking. Deze dag is nietinbegrepen.
-        bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschriftaan:
 •       devergunningsaanvrager.Hetadresvandevergunningsaanvragervindtuindebeslissing;
 •       het college van burgemeester en schepenen van Halen, Markt 14 te 3545 Halen.

 
Vermeld in uw beroepschrift hetvolgende:
-        uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokkenpubliek;
-        de volgende referentie: OMV_2018052556
-        de redenen waarom u beroepaantekent;
-        een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
-        of u gehoord wenst teworden.
 
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provinciemet als referentie “beroep omgevingsvergunning “OMV_2018052556” en voeg het betalingsbewijs toe aan uwberoepschrift.
 
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreetvan 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november2015.

Bekendmaking omgevingsvergunning Jos Corthouts


Referentie omgevingsloket:

OMV_2018093142

Referentie gemeente:

2018/00067/OP

Projectnaam omgevingsloket:

17-CORTHOUTS-08

Ligging:

Heesstraat 15 te 3545 Halen
Afdeling 71063, sectie A, perceel 384C

Contactpersoon:

Jan Vanhove

 
 
Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van de heer Jos Corthouts, Heesstraat 15 te 3545 Halen werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 29-10-2018
HET VOLGENDE BESLIST:
 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
 
Het betreft een aanvraag tot het aanleggen van een tuin.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen
 
De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.
 
Beroepsmogelijkheden
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen dezebeslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijkondervindtvanofbelanghebbendebentbijdebesluitvormingoverdeafgiftevan een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorghiertoeeenberoepschrift:
-          viawww.omgevingsloket.be
-          peraangetekendebriefoftegen ontvangstbewijsaan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
 
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk teverklaren.
-        dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de datum van de eerste dag van de aanplakking van deze bekendmaking. Deze dag is nietinbegrepen.
-        bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschriftaan:
 •       devergunningsaanvrager.Hetadresvandevergunningsaanvragervindtuindebeslissing;
 •       het college van burgemeester en schepenen van Halen, Markt 14 te 3545 Halen.

 
Vermeld in uw beroepschrift hetvolgende:
-        uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokkenpubliek;
-        de volgende referentie: OMV_2018093142
-        de redenen waarom u beroepaantekent;
-        een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
-        of u gehoord wenst teworden.
 
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provinciemet als referentie “beroep omgevingsvergunning “OMV_2018093142” en voeg het betalingsbewijs toe aan uwberoepschrift.
 
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreetvan 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november2015.

Bekendmaking meldingsakte Peter Jeuris

Het college van burgemeester en schepenen heeft de melding, ingediend door Dhr. Peter Jeuris, Meldertsestraat 86a te 3545 Halen, ontvangen.
 
De melding werd ingediend op 07-10-2018.
 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met adres: Meldertsestraat 86a, 3545 Halenen met kadastrale omschrijving: Halen 3° AFD/Halen, SECTIE B, NR. 56e3.
 
De melding omvat: de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, namelijk:
een schrijnwerkerij met 1 paneelzaag (3 kW), 1 combinatiemachine (6 kW), 1 verstekzaag (1,5 kW), stof- en krullenafzuiging (2 kW) en 1 kantenlijmer (1 kW), totaal 11,5 kW.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.
 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 29-10-2018
HET VOLGENDE BESLIST:
 
Het college neemt akte van de melding.
 
De aktename ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Markt 14, 3545 Halen. De melding kan ook via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) worden geraadpleegd.
 
 
Beroepsmogelijkheid
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel
 
U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Bekendmaking omgevingsvergunning Jenny Vanthienen


Referentie omgevingsloket:

OMV_2018006724

Referentie gemeente:

2018/00051/OP

Projectnaam omgevingsloket:

Oude Leuvensebaan

Ligging:

Oude Leuvensebaan 40 te 3545 Halen
Afdeling 71422, sectie A, perceel 109X, 109Y

Contactpersoon:

Jan Vanhove

 
 
Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van mevrouw Jenny Vanthienen, Keibergstraat 64 te 3545 Halen werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 22-10-2018
HET VOLGENDE BESLIST:
 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
 
Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een ééngezinswoning naar een tweewoonst.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen
 
De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.
 
Beroepsmogelijkheden
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen dezebeslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijkondervindtvanofbelanghebbendebentbijdebesluitvormingoverdeafgiftevan een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorghiertoeeenberoepschrift:
-          viawww.omgevingsloket.be
-          peraangetekendebriefoftegen ontvangstbewijsaan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
 
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk teverklaren.
-        dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de datum van de eerste dag van de aanplakking van deze bekendmaking. Deze dag is nietinbegrepen.
-        bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschriftaan:
 •       devergunningsaanvrager.Hetadresvandevergunningsaanvragervindtuindebeslissing;
 •       het college van burgemeester en schepenen van Halen, Markt 14 te 3545 Halen.

 
Vermeld in uw beroepschrift hetvolgende:
-        uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokkenpubliek;
-        de volgende referentie: OMV_2018006724
-        de redenen waarom u beroepaantekent;
-        een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
-        of u gehoord wenst teworden.
 
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provinciemet als referentie “beroep omgevingsvergunning “OMV_2018006724” en voeg het betalingsbewijs toe aan uwberoepschrift.
 
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreetvan 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november2015.

Bekendmaking omgevingsvergunning stad Halen

naam aanvrager: Stad Halen, Markt 14 te 3545 Halen
 
heeft een aanvraag ingediendvoor de exploitatie van een ingedeelde inrichting ofactiviteit
 
Kort omschreven gaat het over:
hernieuwing en verandering door wijziging en uitbreiding van de vergunning voor de exploitatie van de stedelijke werkplaats.
Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:
2.2.1.c)1°., 3.6.3.1°a)., 6.4.1°.,  6.5.1°., 15.1.1°., 15.2., 15.4.1°., 16.3.1.1°., 17.1.2.1.1°., 17.3.2.1.1.1°b)., 17.3.7.1°a)., 19.3.1°a)., 29.5.2.1°a)., 29.5.7.1°a)1°., 50.   
 
De aanvraag heeft als adres, Diestersteenweg 38B te 3545 Halen.
De aanvraag ligt, te Halen, afdeling 1, sectie B, perceelnummers 242T, 263D2
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29-10-2018 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt van 22-11-2018 tot 22-12-2018 ter inzage bij de afdeling Grondgebiedzaken, op volgend adres: Markt 14 te 3545 Halen.
Je kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
Je maakt deel uit van het betrokken publiek als je als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorg hiertoe een beroepschrift:
-  digitaal viawww.omgevingsloket.be,
-  per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: De deputatie van de Provincie Limburg, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.
 
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als je dat niet doet zal de Deputatie bijna zeker verplicht zijn om jouw beroep onontvankelijk teverklaren.
 
Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is nietinbegrepen.
 
Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschriftaan:
-   de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vind je in de beslissing.
-   het college van burgemeester en schepenen van  Halen, Markt 14 te 3545 Halen
 
Vermeld in jouw beroepschrift hetvolgende:
-   je naam en adres en het feit dat je een beroep instelt als lid van het betrokkenpubliek;
-   de volgende referentie: (OMV_2018092802);
-   de redenen waarom je beroepaantekent;
-   een omschrijving van de gevolgen die je ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat je hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
-   of je gehoord wenst teworden.
 
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE18 0910 1811 3565) met als referentie “beroep Deputatie omgevingsvergunning (OMV_2018092802)”en voeg het betalingsbewijs toe aan jouwberoepschrift.
 
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vind je in artikel 53 van het decreetvan 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Bekendmaking omgevingsvergunning van Alicja Mielnicka


Referentie omgevingsloket:

OMV_2018081424

Referentie gemeente:

2018/00055/OP

Projectnaam omgevingsloket:

Bouwen van een ééngezinswoning

Ligging:

Bloemendaalstraat 9 te 3545 Halen
Afdeling 71020, sectie B, perceel 593N

Contactpersoon:

Jan Vanhove
Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van mevrouw Alicja Mielnicka, Bloemendaalstraat 9 te 3545 Halen werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 22-10-2018
HET VOLGENDE BESLIST:
 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
 
Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een ééngezinswoning.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen. 
 
De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.
 
Beroepsmogelijkheden
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen dezebeslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorg hiertoe een beroepschrift:
-          via www.omgevingsloket.be
-          per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
 
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
-        dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de datum van de eerste dag van de aanplakking van deze bekendmaking. Deze dag is niet inbegrepen.
-        bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:
 •       de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing;
 •       het college van burgemeester en schepenen van Halen, Markt 14 te 3545 Halen. 
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
-        uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
-        de volgende referentie: OMV_2018081424 
-        de redenen waarom u beroep aantekent;
-        een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
-        of u gehoord wenst te worden.
 
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie met als referentie “beroep omgevingsvergunning “OMV_2018081424” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
 
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Bekendmaking omgevingsvergunning van Vanessa Bloeyaert


Referentie omgevingsloket:

OMV_2018075165

Referentie gemeente:

2018/00050/OP

Projectnaam omgevingsloket:

Uitbreiding woning

Ligging:

Kruisstraat 13 te 3545 Halen
Afdeling 71063, sectie B, perceel 230P3

Contactpersoon:

Jan VanhoveBovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van mevrouw Vanessa Bloeyaert, Kruisstraat 13 te 3545 Halen werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 01-10-2018
HET VOLGENDE BESLIST:
 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
 
Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een woning.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen. 
 
De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.
 
Beroepsmogelijkheden
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen dezebeslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorg hiertoe een beroepschrift:
-          via www.omgevingsloket.be
-          per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
 
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
-        dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de datum van de eerste dag van de aanplakking van deze bekendmaking. Deze dag is niet inbegrepen.
-        bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:
 •       de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing;
 •       het college van burgemeester en schepenen van Halen, Markt 14 te 3545 Halen.


 
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
-        uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
-        de volgende referentie: OMV_2018075165 
-        de redenen waarom u beroep aantekent;
-        een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
-        of u gehoord wenst te worden.
 
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie met als referentie “beroep omgevingsvergunning “OMV_2018075165” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
 
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.