Stadsbestuur Halen
BEKENDMAKING OMGEVINGSVERGUNNING

Bekendmaking omgevingsvergunning van Tom Das


Referentie omgevingsloket:

OMV_2018086135

Referentie gemeente:

2018/00061/OP

Projectnaam omgevingsloket:

Tom Das

Ligging:

Kanonniersstraat 40 te 3545 Halen
Afdeling 71020, sectie B, perceel 418C2, 418T,
418V, 418Z

Contactpersoon:

Jan VanhoveBovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning de heer Tom Das, Hagelandstraat 93 te 3545 Halenwerd verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 24-09-2018 HET VOLGENDE BESLIST:
 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
 
Het betreft een aanvraag tot het bouwen van vier eengezinswoningen in halfopen bebouwing. 
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.
 
De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.
 
Beroepsmogelijkheden
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorghiertoeeenberoepschrift:
-          via www.omgevingsloket.be
-          per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
 
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
-        dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de datum van de eerste dag van de aanplakking van deze bekendmaking. Deze dag is niet inbegrepen.
-        bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:
 •       de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing;
 •       het college van burgemeester en schepenen van Halen, Markt 14 te 3545 Halen.


 
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
-        uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
-        de volgende referentie: OMV_2018086135
-        de redenen waarom u beroep aantekent;
-        een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
-        of u gehoord wenst te worden.
 
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provinciemet als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018086135 ” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
 
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015. 

Bekendmaking omgevingsvergunning van Niels Schepers


Referentie omgevingsloket:

OMV_2018076787

Referentie gemeente:

2018/00052/OP

Projectnaam omgevingsloket:

Bouwen van een woning met tuinberging

Ligging:

Afdeling 71020, sectie A, perceel 385A2

Contactpersoon:

Jan Vanhove


Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning de heer Niels Schepers, Keerstraat 2 te 3545 Halen werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 17-09-2018 HET VOLGENDE BESLIST:
 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
 
Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een woning met tuinberging. 
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.
 
De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.
 
Beroepsmogelijkheden
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorghiertoeeenberoepschrift:
-          via www.omgevingsloket.be
-          per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
 
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
-        dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de datum van de eerste dag van de aanplakking van deze bekendmaking. Deze dag is niet inbegrepen.
-        bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:
 •       de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing;
 •       het college van burgemeester en schepenen van Halen, Markt 14 te 3545 Halen.

 
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
-        uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
-        de volgende referentie: OMV_2018076787
-        de redenen waarom u beroep aantekent;
-        een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
-        of u gehoord wenst te worden.
 
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provinciemet als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018076787 ” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
 
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015. 

Bekendmaking meldingsakte Kristien Clysters


Referentie omgevingsloket:

2018/00057/M

Referentie gemeente:

OMV_2018083609

Projectnaam omgevingsloket:

Plaatsen van een veranda

Ligging:

Kolenbergstraat 11 te 3545 Halen

Kadastrale ligging

Afdeling 71063, sectie B, perceel 842N

Contactpersoon:

Jan Vanhove


Het college van burgemeester en schepenen heeft de melding, ingediend door Kristien Maria Clysters, Kolenbergstraat 11 te 3545 Halen, ontvangen.
 
De melding werd ingediend op 04-07-2018.
 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kolenbergstraat 11 te 3545 Halen en met als kadastrale ligging Afdeling 71063, sectie B, perceel 842N.
 
De melding omvat: plaatsen van een veranda.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.
 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 03-09-2018
HET VOLGENDE BESLIST:
 
Het college neemt akte van de melding.
 
Beroepsmogelijkheid
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel
 
U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.
 
Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het
verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).
 
U bent een rolrecht verschuldigd van:
- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
 
U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
 
Meer info
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in
- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse
bestuursrechtscolleges,
- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.
 
Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen).

Bekendmaking omgevingsvergunning van Liesbeth Schouteden


Referentie omgevingsloket:

OMV_2018055565

Referentie gemeente:

2018/00034/OP

Projectnaam omgevingsloket:

Strypsteen-Schouteden

Ligging:

Afdeling 71063, sectie B, perceel 397N2

Contactpersoon:

Jan VanhoveBovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning mevrouw Liesbeth Schouteden, Persilstraat 51G bus
305 te 3020 Herent werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 03-09-2018 HET VOLGENDE BESLIST:
 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
 
Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een woning. 
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.
 
De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.
 
Beroepsmogelijkheden
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorghiertoeeenberoepschrift:
-          via www.omgevingsloket.be
-          per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
 
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
-        dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de datum van de eerste dag van de aanplakking van deze bekendmaking. Deze dag is niet inbegrepen.
-        bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:
 •       de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing;
 •       het college van burgemeester en schepenen van Halen, Markt 14 te 3545 Halen.


Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
-        uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
-        de volgende referentie: OMV_2018055565
-        de redenen waarom u beroep aantekent;
-        een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
-        of u gehoord wenst te worden.
 
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provinciemet als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018055565 ” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
 
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015. 

Bekendmaking omgevingsvergunning van Johan Poelmans


Referentie omgevingsloket:

OMV_2018053168

Referentie gemeente:

2018/00032/OP

Projectnaam omgevingsloket:

AVL woningbouw bvba

Ligging:

Afdeling 71063, sectie B, perceel 71L14

Contactpersoon:

Jan VanhoveBovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van de heer Johan Poelmanswerd verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 03-09-2018 HET VOLGENDE BESLIST:
 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
 
Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een woning. 
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.
 
De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.
 
Beroepsmogelijkheden
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorghiertoeeenberoepschrift:
-          via www.omgevingsloket.be
-          per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
 
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
-        dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de datum van de eerste dag van de aanplakking van deze bekendmaking. Deze dag is niet inbegrepen.
-        bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:
 •       de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing;
 •       het college van burgemeester en schepenen van Halen, Markt 14 te 3545 Halen.


Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
-        uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
-        de volgende referentie: OMV_2018053168
-        de redenen waarom u beroep aantekent;
-        een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
-        of u gehoord wenst te worden.
 
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provinciemet als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018053168 ” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
 
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015. 

Bekendmaking omgevingsvergunning van VBS Halen


Referentie omgevingsloket:

OMV_2018068465

Referentie gemeente:

2018/00041/OP

Projectnaam omgevingsloket:

VBS Halen containerklas

Ligging:

Generaal de Wittestraat 29 te 3545 Halen
Afdeling 71020, sectie B, perceel 766H, 766M

Contactpersoon:

Jan VanhoveBovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 03-09-2018 HET VOLGENDE BESLIST:
 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
 
Het betreft een aanvraag tot VBS Halen containerklas. 
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.
 
De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.
 
Beroepsmogelijkheden
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorghiertoeeenberoepschrift:
-          via www.omgevingsloket.be
-          per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
 
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
-        dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de datum van de eerste dag van de aanplakking van deze bekendmaking. Deze dag is niet inbegrepen.
-        bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:
 •       de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing;
 •       het college van burgemeester en schepenen van Halen, Markt 14 te 3545 Halen.
 
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
-        uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
-        de volgende referentie: OMV_2018068465 
-        de redenen waarom u beroep aantekent;
-        een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
-        of u gehoord wenst te worden.
 
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provinciemet als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018068465 ” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
 
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015. 

Bekendmaking omgevingsvergunning van Sarah Hex


Referentie omgevingsloket:

OMV_2018063761

Referentie gemeente:

2018/00040/OP

Projectnaam omgevingsloket:

nieuwbouw bijgebouw/garage

Ligging:

Stationsstraat 52 te 3545 Halen
Afdeling 71063, sectie B, perceel 388W

Contactpersoon:

Jan Vanhove

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van mevrouw Sarah Hex, Stationsstraat 52 te 3545 Halen werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 27-08-2018 HET VOLGENDE BESLIST:
 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
 
Het betreft een aanvraag tot nieuwbouw bijgebouw/garage. 
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.
 
De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.
 
Beroepsmogelijkheden
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorghiertoeeenberoepschrift:
-          via www.omgevingsloket.be
-          per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
 
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
-        dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de datum van de eerste dag van de aanplakking van deze bekendmaking. Deze dag is niet inbegrepen.
-        bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:
 •       de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing;
 •       het college van burgemeester en schepenen van Halen, Markt 14 te 3545 Halen. 
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
-        uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
-        de volgende referentie: OMV_2018063761 
-        de redenen waarom u beroep aantekent;
-        een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
-        of u gehoord wenst te worden.
 
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provinciemet als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018063761” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
 
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015. 

Bekendmaking omgevingsvergunning van Sanne Van Gaever


Referentie omgevingsloket:

OMV_2018030302

Referentie gemeente:

2018/00017/OP

Projectnaam omgevingsloket:

Vinck - Van Gaever

Ligging:

Afdeling 71063, sectie B, perceel 71N14

Contactpersoon:

Jan Vanhove
Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van mevrouw Sanne Van Gaever, Linkhoutsestraat 8 te 3545 Halen werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 27-08-2018 HET VOLGENDE BESLIST:
 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
 
Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een woning. 
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.
 
De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.
 
Beroepsmogelijkheden
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorghiertoeeenberoepschrift:
-          via www.omgevingsloket.be
-          per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
 
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
-        dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de datum van de eerste dag van de aanplakking van deze bekendmaking. Deze dag is niet inbegrepen.
-        bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:
 •       de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing;
 •       het college van burgemeester en schepenen van Halen, Markt 14 te 3545 Halen.


 
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
-        uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
-        de volgende referentie: OMV_2018030302 
-        de redenen waarom u beroep aantekent;
-        een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
-        of u gehoord wenst te worden.
 
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provinciemet als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018030302” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
 
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015. 

Bekendmaking omgevingsvergunning van Tinneke Hoebrekx


Referentie omgevingsloket:

OMV_2018030410

Referentie gemeente:

2018/00022/OP

Projectnaam omgevingsloket:

Bouwen van eengezinswoning met poolhouse

Ligging:

Afdeling 71020, sectie C, perceel 118D2, 119S

Contactpersoon:

Jan VanhoveBovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning mevrouw Tinneke Hoebrekx, Hasseltsesteenweg 409 te 3800 Sint-Truiden werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 30-07-2018 HET VOLGENDE BESLIST:
 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
 
Het betreft een aanvraag tot het bouwen van eengezinswoning met poolhouse.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.
 
De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.
 
Beroepsmogelijkheden
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorghiertoeeenberoepschrift:
-          via www.omgevingsloket.be
-          per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
 
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
-        dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de datum van de eerste dag van de aanplakking van deze bekendmaking. Deze dag is niet inbegrepen.
-        bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:
 •       de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing;
 •       het college van burgemeester en schepenen van Halen, Markt 14 te 3545 Halen.

 
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
-        uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
-        de volgende referentie: OMV_2018030410
-        de redenen waarom u beroep aantekent;
-        een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
-        of u gehoord wenst te worden.
 
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provinciemet als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018030410” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
 
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015. 

Bekendmaking omgevingsvergunning van stad Halen

Het stadsbestuur van Halen, Markt 14 te 3545 Halen heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.
Kort omschreven gaat het over het kappen van twee Amerikaanse eiken.
 
De aanvraag heeft als adres, Heesstraat z/n te 3545 Halen.
 
De aanvraag ligt, te Halen, afdeling 3, sectie A, perceelnummer 415k.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27-08-2018 de omgevingsvergunning verleend.
De beslissing ligt van 11-09-2018 tot 11-10-2018 ter inzage bij de afdeling Grondgebiedzaken, Markt 14 te 3545 Halen.
 
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlij kondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorg hiertoe een beroepschrift:
-          via www.omgevingsloket.be
-          per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
 
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
-        dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de datum van de eerste dag van de aanplakking van deze bekendmaking. Deze dag is niet inbegrepen.
-        bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

 •       de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt  u in de beslissing;
 •       het college van burgemeester en schepenen van Halen, Markt 14 te 3545 Halen.


 
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
-        uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
-        de volgende referentie: OMV_2018052233
-        de redenen waarom u beroep aantekent;
-        een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
-        of u gehoord wenst te worden.
 
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE18 0910 1811 3565) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018052233” en voeg het betalingsbewijs toe aan uwberoepschrift.
 
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november2015.
 
 

Bekendmaking meldingsakte bvba Top Halen


Referentie omgevingsloket:

OMV_2018008792

Referentie gemeente:

2018/00030/OP

Projectnaam omgevingsloket:

Top Halen BVBA - Verandering & omvorming tot zeugenbedrijf

Projectnaam gemeente:

Top Halen BVBA - Verandering & omvorming tot zeugenbedrijf

Ligging:

Struikstraat 1 te 3545 Halen
Afdeling 71020, sectie C, perceel 618H, 618M, 618P, 618R, 723S, 723T, 723V, 723W, 723X, 723Y, 724H, 724K, 725G

Contactpersonen:

Jan Vanhove – Ronnie Wuestenbergs

 
bvba Top Halen, Bedrijfsweg 27 te 3960 Bree heeft een aanvraag ingediend voor:
 •       stedenbouwkundige handelingen
 •       de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

 
Kort omschreven gaat het over: vroegtijdige hernieuwing en verandering van het bestaande varkensbedrijf door omvorming tot zeugenbedrijf
 
DE DEPUTATIE HEEFT OP 23-08-2018 DE OMGEVINGSVERGUNNING GEWEIGERD.
 
De beslissing ligt van 07-09-2018 tot 07-10-2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Markt 14 te 3545 Halen.
 
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van o fbelanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:
DEPARTEMENTOMGEVING
Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)
Koning Albert II-laan 20 - bus 8
1000 Brussel
 
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
 
Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op 07-09-2018. Deze dag is niet inbegrepen.
 
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:
-        de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing,
-        het college van burgemeester en schepenen van Halen, Markt 14 te 3545 Halen,
-        de deputatie van de Provincie Limburg, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.
 
Vermeld in uw beroepschrift hetvolgende:
-        uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
-        de volgende referentie: OMV_2018008792;
-        de redenen waarom u beroepaantekent;
-        een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
-        of u gehoord wenst te worden.
 
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV­_2018008792” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
 
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreetvan 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november2015.

Bekendmaking meldingsakte nv Stara-gas

Het college van burgemeester en schepenen heeft de melding, ingediend door nv Stara-gas, Dhr. Steve Raspoet, Brusselsesteenweg 125 te 1980 Zemst i.o. van dhr. Grauls Robin, Staatsbaan 122 te 3545, ontvangen.
 
De melding werd ingediend op 06-06-2018.
 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Staatsbaan 122, 3545 Halen en met als kadastrale ligging Halen 1° AFD/Halen, SECTIE A, NR. 199z.
 
De melding omvat: de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, namelijk: opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in een vast reservoir, met een maximum inhoud van 1.750 liter.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.
 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 23-07-2018
HET VOLGENDE BESLIST: Het college neemt akte van de melding.
 
De aktename ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving: Markt 14, 3545 Halen.
 
De melding kan ook via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) worden geraadpleegd.
 
Beroepsmogelijkheid
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel
 
U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.
 

Bekendmaking meldingsakte Peter Nuyens


Referentie omgevingsvergunning:

OMV_2018063359

Referentie gemeente:

2018/00043/M

Project:

Nuyens Peter

Ligging:

Hagelandstraat 17 te 3545 Halen

Kadastrale ligging

Afdeling 71422, sectie B, perceel 353M

Contactpersoon:

Jan Vanhove
Het college van burgemeester en schepenen heeft de melding ingediend door de heer Peter Nuyens, Vekenveld 28 te 2550 Kontich ontvangen.
 
De melding werd ingediend op 08-06-2018.
 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hagelandstraat 17 te 3545 Halen en met als kadastrale ligging Afdeling 71422, sectie B, perceel 353M.
 
De melding omvat: Nuyens Peter
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.
 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 16-07-2018 HET VOLGENDE BESLIST:
Het college neemt akte van de melding.
 
Beroepsmogelijkheid
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel
 
U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.
 
Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).
 
U bent een rolrecht verschuldigd van:
-        200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
-        100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst
dringende noodzakelijkheid.
 
U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
 
Meer info
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in
-        het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
-        het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
-        het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.
 
Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Bekendmaking omgevingsvergunning van Arendonk


Referentie omgevingsloket:

OMV_ 2018049240

Referentie gemeente:

2018/00028/OP

Projectnaam omgevingsloket:

Depourque Nederland BV - Zelem

Ligging:

Afdeling 71063, sectie B, perceel 71P14

Contactpersoon:

Jan VanhoveBovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van van Arendonk, Bakstraat 7 te 4691 EA Tholen NEDERLAND, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 09-07-2018 HET VOLGENDE BESLIST:
 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via het omgevingsloket.
 
Het betreft een aanvraag tot depourque nederland bv - Zelem.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.
 
De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de stad Halen tot 30 dagen, te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking (zie omgevingsloket voor correcte datum).
 
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorg hiertoe een beroepschrift:
-        via www.omgevingsloket.be
-         per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie waarin deze beslissing gelegen is.
 
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
-        dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing. Deze dag is niet inbegrepen.
-        bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:
 •       de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing;
 •       het college van burgemeester en schepenen van Halen, Markt 14 te 3545 Halen.


 
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
-        uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
-        de volgende referentie: OMV_2018049240
-        de redenen waarom u beroep aantekent;
-        een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
-        of u gehoord wenst te worden.
 
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van de provincie met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018049240” en voeg het betalingsbewijs toe aan uwberoepschrift.
 
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreetvan 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november2015.

Bekendmaking omgevingsvergunning nv Aspiravi

Nv Aspiravi, Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen. De aanvraag heeft als adres, Mortelstraat te 3545 Halen - Diest
De aanvraag ligt,  te Halen – Diest, Afdeling 1, Sectie A, nrs. 451H-456A.
Beknopte omschrijving: aanleggen van een kabeltracé.

DE GEWESTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR HEEFT OP 07-08-2018 DE OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND. 

De beslissing ligt, ter inzage bij de gemeentelijke dienst Grondgebiedszaken, Markt 14, 3545 Halen.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen dezebeslissing.
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel
 
U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of
door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.
 
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschriftaan:
-        devergunningsaanvrager.Hetadresvandevergunningsaanvragervindtuindebeslissing.
-        het Vlaamse Gewest:
p/a Departement Omgeving
Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
 
Vermeld in uw beroepschrift hetvolgende:
1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
2. (*) het Vlaamse Gewest of (*) de betrokken Gewestelijke Omgevingsambtenaar en het hierboven vermelde adres van het Departement Omgeving als verweerder;
3. het voorwerp van het beroep;
4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
5. een inventaris van de overtuigingsstukken.
 
U bent een rolrecht verschuldigd van:
* 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
* 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens
uiterst dringende noodzakelijkheid.
 
Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de
betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen
de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
 
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van
4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse
bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor
sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen).