Stadsbestuur Halen
BEKENDMAKING OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING OMGEVINGSVERGUNNING EDF Luminus

EDF Luminus nv, Markiesstraat 1, 1000 Brussel, heeft een aanvraag ingediend voor:
- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een ingedeelde inrichting ofactiviteit
Kort omschreven gaat het om het “Windturbineproject Halen” (2 nieuwe windturbines).
 
De aanvraag heeft betrekking op percelen in de omgeving Rozenstraat en Hagelandstraat, met als kadastrale ligging Afdeling 1, Sectie A, perceelnummers 551g, 552, 553, 554, 555 en nrs. 508, 510, 514, 516, 507b.
 
DE DEPUTATIE HEEFT OP 09-05-2018 DE OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND.
 
De beslissing ligt van 25-05-2018 tot en met 23-06-2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving (Grondgebiedzaken), Markt 14, 3545 Halen.
 
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen dezebeslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belang hebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.
 
Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:
DEPARTEMENTOMGEVING
Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
 
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk teverklaren.
- dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op 24-05-2018. Deze dag is niet inbegrepen.
- bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan
- de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing;
- het college van burgemeester en schepenen van Halen, Markt 14 te 3545 Halen;
- de deputatie van de Provincie Limburg, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de volgende referentie: OMV_2017009524
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
- of u gehoord wenst teworden.
 
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2017009524” en voeg het betalingsbewijs toe aan uwberoepschrift.
 
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreetvan 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

BEKENDMAKING OMGEVINGSVERGUNNING KNEZ JOZEF

Referentie omgevingsloket: OMV_2018015915
Referentie gemeente: 2018/00009/OP
Projectnaam omgevingsloket: Duplicaat van Accuramed
Ligging: Stadsbeemd 1212 te 3545 Halen
Afdeling 71020, sectie B, perceel 298S
Contactpersoon: ruimtelijke.ordening@halen.be, 013/61 81 30
Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van de heer Jozef Knez (Accuramed), Steenweg 65 te 3540 Herk-de-Stad werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 16/04/2018 HET VOLGENDE BESLIST:
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning.

Het betreft een aanvraag tot duplicaat van accuramed.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Halen tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking (datum aanplakking: 3 mei).

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden

Bezorg hiertoe een beroepschrift:
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be);
  • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie waarin deze beslissing gelegen is.


Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen. Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:
  • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
  • het college van burgemeester en schepenen van Halen.


Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
2. de volgende referentie: OMV_2018015915;
3. de redenen waarom u beroep aantekent;
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018015915” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.


BEKENDMAKING OMGEVINGSVERGUNNING VAN DEN GOOR ELLEN

Referentie omgevingsloket: OMV_2018004153
Referentie gemeente: 2018/00002/OP
Projectnaam omgevingsloket: Duplicaat van 2018003039
Ligging: Linkhoutsestraat 34, 3545 Halen
Afdeling 3, Sectie B, perceel 227S2
Contactpersoon: ruimtelijke.ordening@halen.be, 013/61 81 30

Mevrouw van den Goor Ellen, Linkhoutsestraat 34, 3545 Halen, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag tot omgevingsvergunning ontvangen op 15-01-2018.

Beknopte omschrijving: verwijderen van een carport en bouwen van een bijgebouw.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de vergunning onderzocht rekening houdend met de ter zake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT OP 26-03-2018 DE OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND.

De omgevingsvergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Markt 14, 3545 Halen.

BEKENDMAKING OMGEVINGSVERGUNNING DEPREZ KEVIN

Referentie omgevingsloket: OMV_2018000449
Referentie gemeente: 2018/00004/OP
Projectnaam omgevingsloket: Uitbreiding veranda Heesstraat 39
Ligging: Heesstraat 34, 3545 Halen
Afdeling 3, Sectie A, perceel 25G
Contactpersoon: ruimtelijke.ordening@halen.be, 013/61 81 30

De heer Deprez Kevin, Heesstraat 39, 3545 Halen, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag tot omgevingsvergunning ontvangen op 22-01-2018.

Beknopte omschrijving: uitbreiden van een veranda.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de vergunning onderzocht rekening houdend met de ter zake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT OP 26-03-2018 DE OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND.

De omgevingsvergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Markt 14, 3545 Halen.

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMGEVINGSVERGUNNING STOCKX LILY

Referentie omgevingsloket: OMV_2018029130
Referentie gemeente: 2018/00014/M
Project: inrichting voor het houden en kweken van honden met 9 volwassen dieren
Ligging: Zilveren-Helmenstraat 17 te 3545 Halen
Kadastrale ligging: Afdeling 71422, sectie B, perceel 727X3


Het college van burgemeester en schepenen heeft de melding, ingediend door mevrouw Lily Stockx, Zilveren-Helmenstraat 17 te 3545 Halen, ontvangen.

De melding werd ingediend op 05/03/2018.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Zilveren-Helmenstraat 17 te 3545 Halen en met als kadastrale ligging Afdeling 71422, sectie B, perceel 727X3.

De melding omvat: inrichting voor het houden en kweken van honden met 9 volwassen dieren
Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting rubriek: 9.9.1°.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 26/03/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college neemt akte van de melding.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel
 
U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

 
Met vriendelijke groeten.
De secretaris wnd.,                                                                                         De burgemeester,
 
 
 
B. Loosen                                                                                                      E. Van Roelen