Belasting op leegstaande of verwaarloosde woningen en gebouwen

Met de belasting op leegstaande of verwaarloosde woningen en gebouwen, wil de stad Halen de verloedering van de leefomgeving tegengaan. Die gebouwen komen terecht in een inventaris die opgemaakt en beheerd wordt door de stad Halen. De lijst met leegstaande gebouwen (zonder persoonsgegevens) kan je opvragen bij de dienst Omgeving.

Voorwaarden

De heffing is verschuldigd als het gebouw of de woning gedurende 12 opeenvolgende maanden is opgenomen in de inventaris van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen. 

De belastingplichtige is elke persoon die op het ogenblik van het verstrijken van de eerste periode van 12 maanden na opname van het pand in de inventaris (of een verjaringsdatum ervan) houder is van één van volgende zakelijke rechten:

 • de volle eigendom,
 • het recht van opstal of van erfpacht,
 • het vruchtgebruik.

In bepaalde gevallen kan je van de heffing worden vrijgesteld:

 • als je in een erkende ouderenvoorziening verblijft,
 • als je voor een langdurig verblijf in een psychiatrische instelling of ziekenhuis verblijft,
 • als je beperkt of niet handelingsbekwaam bent of verlengd minderjarig,
 • als je renovatiewerken uitvoert,
 • als je sinds minder dan 2 jaar in het bezit bent van het pand,
 • als het pand:
  • deel uitmaakt van een onteigeningsplan,
  • beschermd is als monument,
  • vernield of beschadigd werd door een ramp,
  • onmogelijk kan gebruikt worden omwille van een verzegeling of gerechtelijke of administratieve procedure,
 • als de zakelijk gerechtigde:
  • een erkende sociale huisvestingsmaatschappij is,
  • de stad Halen is,
  • het OCMW is.

Procedure

Wanneer een heffing verschuldigd is, zal een aanslagbiljet worden verstuurd.

Bedrag

Het bedrag van de eerste belasting wordt vastgesteld op:
€ 1.100 voor een leegstaand pand
€ 200 voor een leegstaande kamer

Het belastingbedrag van de daaropvolgende jaren is gelijk aan:
bedrag van de eerste belasting x het aantal periodes van 12 maanden dat het pand zonder onderbrekng is opgenomen in de inventaris, met een maximum van 4 periodes.

Regelgeving

Belastingreglement aangaande leegstaande woningen, gebouwen en kamers

Cover belastingreglement leegstand

Contactinformatie