Doelstellingen van dit klimaatplan

Achtergrond

Het massale verbruik van fossiele brandstoffen moet drastisch terug gedrongen worden. De reserves raken immers uitgeput, maar bovenal hebben fossiele brandstoffen door hun CO2-uitstoot een ongewenst effect op ons klimaat. Europa wil tegen 2050 haar uitstoot drastisch verminderen, maar Limburg is nog ambitieuzer en wil tegen dan zelfs volledig klimaatneutraal zijn.

De provincie is een formele ‘Covenant Coordinator’ en dat betekent dat zij alle gemeenten stimuleert om de Covenant of Mayors te ondertekenen. Op 30 november 2011 engageerde Halen zich, samen met andere Limburgse gemeenten, om daaraan mee te werken, toen we het Europese Burgemeestersconvenant voor Energie ondertekenden. De doelstelling van dit convenant is een vermindering van de CO₂-uitstoot met minimum 20% tegen 2020. De provincie koos duidelijk voor een grootschalige aanpak waarbij zoveel mogelijk gemeenten geholpen konden worden. Op basis van de TACO2-studie (de wetenschappelijke basis voor het Limburgse Klimaatplan) werden 44 gemeentelijke nulmetingen gemaakt. Vervolgens werden de DUBO-scan en HE-scan opgesteld. De DUBO-scan geeft inzicht in de mogelijke maatregelenpakketten voor de residentiële gebouwen, nodig om de vooropgestelde besparingsdoelstellingen te verwezenlijken. De HE-scan geeft een inzicht in de mogelijkheden en knelpunten wat betreft hernieuwbare energie op het grondgebied van de gemeente. Deze 2 scans geven input voor een gemeentelijk klimaatplan. De DUBO- en HE-scan worden als bijlages opgenomen.

Intussen is er een opvolger voor het Europese Burgemeestersconvenant voor Energie - namelijk, het Burgemeestersconvenant voor Klimaat én Energie 2030 - en dat is nog ambitieuzer. Op 13 maart 2018 ondertekenden 41 gemeenten en de partners DuboLimburg, Infrax, Bond Beter Leefmilieu, LRM, VVSG en Nuhma dit convenant in de ambtswoning van de gouverneur. Samen  met de provincie zullen wij de CO2-uitstoot met 40% proberen te reduceren. Maar, minstens even belangrijk, wij zullen ons ook voorbereiden om beter om te gaan met en ons aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering. “Klimaatadaptatie”, noemen we dat.


Ambitie van Halen

Als gevolg van deze ondertekening zal onze gemeente tegen eind 2019 een eigen klimaatactieplan bij Europa indienen. Een geïntegreerde aanpak is hierbij van groot belang. Milieu en klimaat worden niet meer in een apart vakje geduwd. De opmaak en uitvoering van een klimaatplan vergen een horizontale aanpak binnen ons gemeentebestuur, waarbij alle diensten en beleidsdomeinen betrokken worden. Onze gemeente staat er niet alleen voor. De provincie Limburg en de betrokken partners zullen ons bestuur elk vanuit hun eigen ervaring en kennis bijstaan in de opmaak en de uitvoering van het klimaatactieplan.
Wil je meer weten over de inspanning die onze gemeente gaat leveren? Neem dan contact op met de milieudienst. Meer informatie over het ambitieuze klimaatactieplan? www.limburg.be/klimaat

Algemene strategie

Bij het realiseren van deze ambitie zet de gemeente in op zowel quick wins op korte termijn als op lange termijnacties om bepaalde maatregelen in de toekomst mogelijk te maken (bv. smart grids). De Trias Energetica wordt gehanteerd. D.w.z. dat de gemeente stappen onderneemt om de energievraag te verminderen (stap 1), om duurzame energie op te wekken en te gebruiken (stap 2) en om aan de resterende energievraag te voldoen met efficiënte en schone technieken (stap 3).

Het klimaatbeleid is gekaderd binnen duurzame ontwikkeling. Het klimaatbeleid wordt geïntegreerd in alle beleidsdomeinen (bouwen en wonen, integraal waterbeheer, ruimtelijke ontwikkeling, biodiversiteit, kansengroepen, enz.). De gemeente gaat uit van drie belangrijke principes:

1) Gemeente als goede voorbeeld
De gemeente kan inzake klimaat en energie op verschillende vlakken een voorbeeldrol spelen (als consument, dienstverlener, planner, adviseur,…)

2) Samen aan de slag
Ook bedrijven, maatschappelijke organisaties, burgers en bezoekers spelen een rol in het klimaatbeleid en in de uitvoering van acties. Verschillende initiatieven zullen worden opgezet om iedereen te betrekken bij de uitvoering van een klimaatbeleid en de gemeente zal deelnemen aan initiatieven die worden opgezet in het kader van ‘Limburg gaat klimaatneutraal’.

3) Klimaatbeleid is dynamisch beleid
Kennis over klimaat is in volle evolutie. Monitoring en op de hoogte blijven van nieuwe technieken moeten toelaten om het gemeentelijk klimaatbeleid waar nodig bij te sturen.