Meerjarenplan 2014-2019

Het decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad in het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen een meerjarenplan opstelt. De strategische meerjarenplanning vormt de kern van het planningsgedeelte van de beleids- en beheerscyclus. Het legt dus in grote lijnen het beleid van de komende jaren vast en koppelt daar actieplannen en acties aan vast.

Het meerjarenplan van de stad Halen bestaat uit een strategische nota en een financiële nota.

In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen voor het te voeren beleid weergegeven, de werkwijze en de procedures om de strategische doelstellingen te bereiken en de controle op de voortgang en de realisatie ervan. 
In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe het financiële overwicht wordt gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven.

Er wordt dus in 2019 een nieuw meerjarenplan opgesteld voor de legislatuur, voor stad en OCMW samen. Tot goedkeuring van dit nieuwe meerjarenplan blijven de aparte meerjarenplannen van de stad en het OCMW uit de vorige legislatuur 2014-2019 gelden.

 


Contactinformatie