Stadsbestuur Halen 
OPENBAAR ONDERZOEK

Plan-MER WORG

Publieke inspraak van 30 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018 over de Aanduiding van watergevoelige Openruimtegebieden
 
Het plan heeft tot doel watergevoelige openruimtegebieden aan te duiden voor behoud of versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing.
 
Om de mogelijke effecten van het bovenstaande plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.
 
U kunt gedurende dertig dagen de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. De nota ligt van 30 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018 ter inzage op het gemeentehuis of stadhuis van de 114 gemeenten opgelijst onderaan dit bericht en aangegeven op p.2 van de kennisgevingsnota, bij de initiatiefnemer (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW), Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst) en bij de dienst Milieueffectrapportage in Brussel. U kan de kennisgeving ook downloaden op https://www.lne.be/mer-dossierdatabank onder het nr. PL0256 of op de website van de initiatiefnemer www.integraalwaterbeleid.be.
 
Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u de milieueffecten aangeven die volgens u extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.
Tot en met 30 augustus 2018kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente- of stadsbestuur, of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op het onderstaande adres of e‑mailadres. Dit kan met behulp van het digitaal inspraakformulier (https://www.lne.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota).
 
Uw opmerkingen worden verwerkt in de richtlijnen die de dienst Milieueffectrapportage opstelt voor de uitvoering van het plan-MER.
 
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Dienst Milieueffectrapportagebeheer
Plan-PL0256
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING JEAN-YVES BATTIEAU

 


Referentie omgevingsloket:

OMV_2018083843

Referentie gemeente:

2018/00059/OP

Projectnaam omgevingsloket: 

Duplicaat van 2018082344

Projectnaam gemeente:

Duplicaat van 2018082344

Ligging:

Afdeling 71020, sectie C, perceel 286F

Contactpersoon:

Jan Vanhove

   
Het bestuur van Halen deelt mee dat door de
heer Jean-Yves Bottieau, Rue Roie Albert 3 bus B te 7180 Seneffeeen aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 
  
De aanvraag heeft betrekking
op een terrein met als kadastrale ligging Afdeling 71020, sectie C, perceel 286F.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een windmolen.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.
  
Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 24-07-2018 tot en met 23-08-2018.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 23-08-2018, worden ingekeken via het omgevingsloket 
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de stad Halen. 
  
Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket 
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Halen. 
  
24-07-2018, Halen 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING LUC STAKENBORGHS

 


Referentie omgevingsloket:

OMV_2018075537

Referentie gemeente:

2018/00048/OP

Projectnaam omgevingsloket: 

Rotemmolen

Projectnaam gemeente:

Rotemmolen

Ligging:

Gidsenstraat 24 te 3545 Halen
Afdeling 71020, sectie D, perceel 152B

Contactpersoon:

Jan Vanhove

   
Het bestuur van Halen deelt mee dat door de
heer Luc Stakenborghs, Gidsenstraat 24 te 3545 Halen een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 
  
De aanvraag heeft betrekking
op een terrein met als ligging Gidsenstraat 24 te 3545 Halen, en met als kadastrale ligging Afdeling 71020, sectie D, perceel 152B

Het betreft een aanvraag tot het inrichten van een fietscafé/polyvalente ruimte/tentoonstellingsruimte.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.
  
Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 24-07-2018 tot en met 23-08-2018.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 23-08-2018, worden ingekeken via het omgevingsloket 
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de stad Halen. 
  
Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket 
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Halen. 
  
24-07-2018, Halen 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING DAS TOM

Referentie omgevingsloket: OMV_2018086135
Referentie gemeente: 2018/00061/OP
Projectnaam omgevingsloket: Bouwen van 4 woningen
Projectnaam gemeente: Tom Das
Ligging: Kanonniersstraat 40 te 3545 Halen
Afdeling 71020, sectie B, perceel 418C2, 418T, 418V, 418Z
Contactpersoon: Jan Vanhove
 
Het bestuur van Halen deelt mee dat door de heer Tom Das, Hagelandstraat 93 te 3545 Halen een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kanonniersstraat 40 te 3545 Halen, en met als kadastrale ligging Afdeling 71020, sectie B, perceel 418C2, 418T, 418V, 418Z

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 4 woningen.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 18-07-2018 tot en met 17-08-2018.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 17-08-2018, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Halen.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Halen.


18-07-2018, Halen

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING DOOR ERIK VAN ROELEN

Referentie omgevingsloket: OMV_2018052233
Referentie gemeente: 2018/00031/OP
Projectnaam omgevingsloket: Het vellen (verwijderen) van twee Amerikaanse eiken
Projectnaam gemeente: Het vellen (verwijderen) van twee Amerikaanse eiken
Ligging:
Heesstraat te 3545 Halen Afdeling 71063, sectie A, perceel 415K
Contactpersoon: Jan Vanhove


Het bestuur van Halen deelt mee dat door de heer Erik Van Roelen, Markt 14, 3545 Halen een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 
  
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Heesstraat, 3545 Halen en met als kadastrale ligging Afdeling 71063, sectie A, perceel 415K 
Het betreft een aanvraag tot het vellen (verwijderen) van twee Amerikaanse eiken.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd. 
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd. 
  
Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 03-07-2018 tot en met 02-08-2018.

Reden openbaar onderzoek: het vellen van twee Amerikaanse eiken op het domein van de stad.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 02-08-2018, worden ingekeken via het omgevingsloket 
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Halen. 
  
Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket 
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Halen. 
  
03-07-2018, Halen 
De secretaris wnd.                                                                                 De burgemeester 
  
  
B. Loosen                                                                                              E. Van Roelen