Stad Halen stelt ambitieus meerjarenplan voor!

8
jan
2020

Volgens de opgemaakte missie en visie van de stad werden aan de hand van een interne en externe omgevingsanalyse de strategische doelstellingen voor de komende 6 jaar vastgelegd.

Alle adviesraden werden hieromtrent bevraagd en gaven een positief advies, met weliswaar hier en daar enkele goede suggesties of opmerkingen. Het resultaat is een ambitieus meerjarenplan.

Enkele accenten lopen als een rode draad doorheen de beleidsnota en dit meerjarenplan:

De dienstverlening aan de burger staat op de eerste plaats en moet behouden blijven en waar mogelijk nog verbeteren.

Het verenigingsleven is een belangrijke hoeksteen voor onze samenleving en moet gewaardeerd en financieel ondersteund blijven en voor allen op dezelfde manier.

De aandacht voor kansengroepen is essentieel in het beleid. Hierin vinden we de bouw van de zorgcampus terug, met zowel aandacht voor opvang van kinderen, hulpbehoevenden als senioren. Ook de herlokalisatie van het lokaal dienstencentrum past in dit kader.

Ook de zwakke weggebruiker wordt niet uit het oog verloren. Enkele bestaande fietspaden worden gerenoveerd en de dorpscentra worden verder aangepakt met aandacht voor de zwakke weggebruiker.

Ook de scholen, zowel de gemeentelijke als de vrije scholen, krijgen de nodige aandacht en worden uitgebreid met bijkomend extra mogelijkheden voor de lokale verenigingen buiten de schooluren.

Voor 24.5 miljoen investeringen zonder belastingverhoging!

In totaal zijn er voor 24,5 miljoen aan investeringen voorzien de komende 6 jaar.

Hiervan wordt 8,3 miljoen gedragen door Aquafin en Fluvius voor de rioleringsprojecten.

De stad verwerft bijkomend 8 miljoen aan inkomsten door bijkomende subsidies (o.a. Vlaanderen, de provincie Limburg, de sociale woningbouw, erosie en erfgoed)  voor 5,4 miljoen en door de verkoop van gronden voor 2,4 miljoen euro.

De resterende 8,2 miljoen wordt ten laste van de meerjarenplanning genomen. Hiervan komt 2,2 miljoen uit de overschotten van de voorbije jaren en voor de overblijvende 6 miljoen zal een lening aangegaan worden.

Op deze manier kunnen we naast het uitvoeren van de opgenoemde investeringen ook de schuldenlast verder afbouwen met maar liefst 25%. De belastingen worden niet verhoogd. 

De grootste investeringen zijn:

-          Uitbreiding gemeentelijke basisschool Op Dreef

-          Herlokalisatie Vrije Basisschool ’t Oogappeltje

-          Herinrichting Markt

-          Jaarlijks onderhoud buurtwegen

-          Werken in kader van het Streefbeeld Halen Centrum

-          Herinrichting Dorpsstraat

-          Herinrichting Lindestraat

-          Vernieuwen fietspaden Mosstraat en Ertsenrijkstraat

-          Bouw zorgcampus en integratie OCMW-diensten in stadhuis

-          Herlokalisatie van het Lokaal Dienstencentrum

-          Renovatie sporthal De Koekoek en Buurthuis

 

Dankzij al deze maatregelen kunnen we onze stad de komende jaren de financiële draagkracht geven om ons sociaal beleid verder te zetten, rekening houdend met de kansengroepen binnen onze gemeenschap en kunnen we allen samen de grote uitdagingen aan.

Ze geven ons de mogelijkheid om verder te werken om de leefbaarheid in elke deelgemeente te verhogen en de groei van onze stad verder op te vangen, indien mogelijk met maximale overheidstoelagen. Zo zullen alle mogelijke inspanningen gedaan worden om Halen verder te moderniseren, opnieuw in te richten, te vernieuwen, uit te breiden, en nog aangenamer te maken om te wonen.