Stemmen met een volmacht

In België is er opkomstplicht, wat wil zeggen dat je als Belg verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al verblijf je in een ander land.

Als je niet kan gaan stemmen, kan je toch jouw stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. Je moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die jouw afwezigheid verantwoorden.

Als je zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht, dan komt je terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De politierechter bepaalt welke boete je krijgt als je wordt vervolgd.

Voorwaarden

JE HEBT 2 DOCUMENTEN NODIG OM EEN VOLMACHT TE GEVEN:

  • Het volmachtformulier: zo geef je een volmacht.
  • Een attest dat bewijst dat je zelf niet naar het stemlokaal kan gaan. Welk attest hangt af van de reden waarom je een volmacht geeft.

JE KAN EEN VOLMACHT GEVEN IN ONDERSTAANDE GEVALLEN:

Je bent omwille van medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan je ernaartoe voeren.
Je voegt dan een medisch attest bij de volmacht. Opgelet: een arts die zelf kandidaat is, mag dat attest niet geven.

Je bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland.
Je voegt bij de volmacht een attest van de werkgever met de bevestiging dat je op de dag van de verkiezingen om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen.
Ook de leden van je gezin of je gevolg die met jou in het buitenland verblijven, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.

Je bent in België, maar je moet op de dag van de verkiezingen werken.
Je voegt dan bij de volmacht een attest van de werkgever met de bevestiging dat je op dag van de verkiezingen om beroeps- of dienstredenen niet kan stemmen.

Je oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit.
Je voegt dan bij de volmacht een attest waaruit de uitoefening van je beroep blijkt.
Dat attest (formulier A96b) wordt afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar je in het bevolkingsregister bent ingeschreven.
Ook de leden van je gezin die met je samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.

Je verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming.
Je voegt dan bij de volmacht een attest van de directie van de inrichting waar je je bevindt. In dit geval bent je niet verplicht een volmacht te geven.

Je kan niet naar het stembureau gaan om redenen in verband met je geloofsovertuiging.
Je voegt dan bij de volmacht een attest van de religieuze overheid met de bevestiging dat je op de dag van de verkiezingen onmogelijk naar het stembureau kan gaan.

Je bent student en kan om studieredenen niet naar het stembureau gaan.
Je voegt dan bij de volmacht een attest van de directie van de instelling waar je studeert.

Je verblijft tijdelijk in het buitenland om andere redenen dan hierboven vermeld.
Je voegt dan bij de volmacht een attest van de burgemeester of van zijn gevolmachtigde waarmee deze de onmogelijkheid om op de dag van de verkiezingen naar het stembureau te gaan, vaststelt.
Je vraagt dat attest (formulier A96a) aan bij de burgemeester uiterlijk op de dag vóór de dag van de verkiezingen. Bij je aanvraag voeg je de nodige bewijsstukken.
Als je geen bewijsstukken kan voorleggen, moet je op het formulier A96a een verklaring op erewoord ondertekenen.

VOORWAARDEN VOOR DE VOLMACHTVERKRIJGER

Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven. De volmachtkrijger moet geen familielid zijn.

Hij of zij moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger).
  • De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent.

Procedure

Eerst vul jij (de volmachtgever) het correcte volmachtformulier in. 

Vervolgens geef je het ingevulde volmachtformulier op tijd aan een kiesgerechtigde persoon die voor jou zal stemmen, de volmachtkrijger.

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger met het volmachtformulier en de nodige documenten naar het stembureau dat op jouw oproepingsbrief vermeld staat.

Meebrengen

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

  • het door jou ingevulde volmachtformulier,
  • het attest of bewijs van jouw afwezigheid,
  • zijn eigen identiteitskaart,
  • jouw oproepingsbrief,
  • zijn eigen oproepingsbrief.

De volmachtkrijger vindt de locatie van jouw stembureau op jouw oproepingsbrief.

Bedrag

Een volmacht geven is gratis.