Veenherstel in Rotbroek

6
okt
2022

In het kader van het Life Delta-project en het nieuwe natuurbeheerplan zal Natuur en Bos van de Vlaamse overheid in het Webbekomsbroek en de Borchbeemden heel wat werken uitvoeren om de oude hooilanden en graasweides te herstellen, zoals die in de vallei al eeuwenlang aanwezig waren.
Om meer maaibare en begraasbare graslanden te bekomen wordt er wilgenopslag verwijderd. Zo worden de graslanden met een hoge biodiversiteit, samen met de lokale landbouwers, op een extensieve manier beheerd.
De percelen met wegkwijnende populieren, aangeplant voor houtproductie, worden omgevormd tot gras of rietland. Een verlaten weekendvijver met afgestorven sparren wordt weer moeras. Elders beheren we de houtkanten en knotbomen.
Tegelijk met het graslandherstel wordt er samen met waterbeheerder Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ingezet op een natuurlijker grondwaterpeil. Grachten en greppels worden gedempt of verondiept, maar dit zal geen impact hebben op het waterbergend vermogen bij overstromingen. Dit zal wel een positief effect hebben op de sponswerking van het gebied en verdroging tegen gaan.
Wist je dat deze wetlands een belangrijke rol spelen bij de klimaatopwarming? De zware kleibodems in de Demervallei capteren grote hoeveelheden CO2. Op de Sint-Jansberg wordt rond het historisch bos heel wat bos aangeplant om de klimaatwijziging te temperen en de biodiversiteit vooruit te helpen.

Uiteraard brengt dit tijdelijk de nodige werflast met zich mee. Door de werken kan de halfverharde weg en wandelpad lokaal zeer modderig worden en tijdelijk gebruikt worden voor zwaar vervoer. Deze weg zal na de werken terug hersteld worden.
Einde van de werken is voorzien tegen eind 2022.

Contactinformatie