Veiligheid schoolomgeving Zelem

10
jun
2022

Aanpassing van de verkeerslichten en gerichte controles hebben duidelijk een gunstig effect op de verkeersveiligheid en het gedrag van passerende bestuurders.

Na een aantal meldingen van roodrijders besliste het schepencollege samen met de politiezone LRH om een gerichte controle op te zetten en de problematiek in kaart te brengen. Op 4 controlemomenten werden er in totaal 12 inbreuken vastgesteld op het negeren van het rode verkeerslicht.

Het stadsbestuur organiseerde hieropvolgend een overleg met  de betrokken partners: afgevaardigden van ouderraad, directie, leerkrachten, wijkpolitie, verkeerspolitie en stadsbestuur. Hier werden de resultaten van de vaststellingen besproken en werd een analyse gemaakt van de vroegere acties die eerder werden ondernomen om de verkeersveiligheid rond de schoolomgeving te verhogen.  

  • plaatsing van verkeerslichten
  • plaatsing van gekleurde beugels langs de weg die aangeven dat je in een schoolomgeving bent - ze zorgen er ook voor dat voetgangers van de rijweg afgeschermd worden
  • plaatsing van elektronische zone 30-borden (i.p.v. het verkeersbord met tijdstippen)
  • plaatsing van een groot fluoriserend potlood aan beide kanten van de weg 
  • aanpassingen aan  verkeerslichten, door het groene te vervangen door een oranje knipperend om meer aandacht te trekken.

Daarnaast werden nog heel wat sensibiliseringsacties op touw gezet met o.a. een filmpje waarin de leerlingen een oproep aan de bestuurders doen om extra aandacht voor hen te hebben.

Op dit overleg werd afgesproken om de verkeerslichten terug aan te passen naar het traditionele groen – oranje – rood met een aanpassing van de tijden zodat de automobilist meer tijd heeft om te stoppen en er een langere periode verstrijkt tussen het rood worden voor de automobilist en het groen worden voor de voetganger.

Deze aanpassing werd ondertussen uitgevoerd. Daarop volgde terug een grote controleactie gespreid over 4 dagen.  Hierbij werd nog slechts  1 overtreding vastgesteld, alvast een opmerkelijke verbetering.

De situatie wordt de komende maanden nauwlettend opgevolgd en er zullen nog regelmatig controles gebeuren.

Naast dit overleg om op korte termijn acties te nemen, is er een tweede werkgroep opgestart in december 2021, de “stuurgroep Dorpsstraat”. Deze stuurgroep is het klankbord voor het studiebureau en het stadsbestuur om het toekomstbeeld van de Dorpsstraat te bepalen om onder andere een veilige schoolomgeving te creëren bij de herinrichting. Deze werkgroep bestaat uit afgevaardigden van leerkrachten, directie, oudercomité, kerkfabriek, parochieraad, vzw pastorie, Huize Nassau, Heemkring, fanfare, JC Sfinx, bewoners van de Dorpsstraat en alle politieke fracties.

Een aantal mogelijke opties werden hierbij besproken en met deze gegevens zal het studiebureau terug aan de slag gaan om tot een globaal voorstel van herinrichting te komen van de Dorpsstraat en zijn omgeving. Hierbij zal vooral de verkeersveiligheid nauwlettend in de gaten gehouden worden maar ook de gezelligheid en de bereikbaarheid van de gebouwen staan centraal. Er wordt bovendien ook rekening gehouden met de natuurelementen en de verbinding tussen het Schansbos, Steenberg en de Vallei van de Zwarte Beek via de school en het kerkplein.

Op deze manier worden verschillende acties op poten gezet om zowel op korte als op lange termijn de schoolomgeving veiliger en aantrekkelijker te maken!