Wie grond wil verkavelen in percelen en verkopen als bouwgrond, moet een verkavelingsvergunning aanvragen bij het gemeentebestuur.
Vooral bij nieuwe verkavelingen is het aangewezen het verkavelingsdossier te laten opmaken door een landmeter. Het is echter geen verplichting, je kan het dossier ook zelf samenstellen.
Vooral bij grotere verkavelingen is het best vooraf een voorontwerp te bespreken met de dienst ruimtelijke ordening. Kom gerust langs of maak een afspraak waarbij je de plannen voorafgaand bezorgd.
Een verkaveling bestaat uit een plan en daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften i.v.m. de inplanting van de woning, het aantal bouwlagen, de dakvorm, het materiaalgebruik, enzovoort.
Wie wenst te bouwen of verbouwen op een perceel, gelegen binnen een goedgekeurde verkavelingsvergunning, moet zich houden aan de verkavelingsvoorschriften.
Wil je toch anders bouwen dan in de voorschriften is bepaald, dan dient een afwijking van de voorschriften of een verkavelingswijziging te worden gevraagd. Dit kan echter niet voor alles.
Alle verkavelingen in Halen liggen ter inzage op de dienst Ruimtelijke Ordening. Ieder die dit wenst kan een afschrift krijgen van de verkavelingsvoorschriften.
Een verkavelingsvergunning kan ook vervallen.

http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=13989