Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018

Opkomstplicht

In België bestaat een opkomstplicht. Dit houdt in dat u als Belg de plicht heeft om te gaan stemmen wanneer verkiezingen worden georganiseerd, ook als u in het buitenland verblijft. Ook EU-burgers die ingeschreven zijn op de kiezerslijsten van een Belgische gemeente, zijn onderworpen aan de opkomstplicht.  
Het kan gebeuren dat u als kiezer op de dag van de verkiezingen niet kan gaan stemmen. U mag in dat geval een andere kiezer in uw naam laten stemmen door hem/haar een volmacht te geven. U bent de volmachtgever, hij/zij is de volmachtkrijger. Geeft u echter geen volmacht, dan moet u een attest van afwezigheid en uw oproepingsbrief afgeven aan de dienst burgerzaken op het gemeentehuis.

Oproepingsbrief verloren of niet ontvangen?  

De gemeente zendt ten laatste op 29 september 2018 een oproepingsbrief uit aan alle kiezers op de verblijfplaats die ze op dat moment hebben. Heeft u de oproepingsbrief niet ontvangen of niet meer in bezit, dan kan u een duplicaat op het gemeentehuis afhalen tot 12u 's middags op de dag van de stemming.   

Meer info?   

Alle informatie over de verkiezingen is terug te vinden op de website van #vlaanderenkiest2018.

Hoe geldig stemmen?

Om een geldige stem uit te brengen kan je:
- een lijststem geven bovenaan een kandidatenlijst;
- één of meerdere kandidaten binnen één lijst je stem geven;
- een lijststem èn één of meerdere kandidaten binnen één lijst je stem geven

Hoe stemmen bij volmacht?

U heeft 2 documenten nodig om een volmacht te geven: 

- Het volmachtformulier; zo geeft u een volmacht: attest A95
- Een attest dat bewijst dat u zelf niet naar het stemlokaal kan gaan. Welk attest hangt af van de reden waarom u een volmacht geeft. 

In de volgende gevallen kunt u een volmacht geven en het bijhorende attest van afwezigheid aanvragen:


Reden voor afwezigheid

Bewijs van afwezigheid
U bent te ziek of te zwak Een doktersattest
U kunt niet deelnemen om beroepsredenen (binnenland of buitenland) Werknemers: een attest van uw werkgever 
Zelfstandigen: een attest waaruit de uitoefening van het beroep en de reden voor uw afwezigheid blijkt, afgegeven door de burgemeester van uw gemeente
U bent schipper, marktkramer of kermisreiziger Een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van uw gemeente: attest A96b
U bevindt zich in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel Een attest van de directie van de strafinrichting
U kunt niet stemmen door uw geloofsovertuiging Een attest van de religieuze overheid
U bent student en kunt niet stemmen om studieredenen Een attest van de directie van uw school
U bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie Een attest tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van uw gemeente: attest A96aVoorwaarden voor de volmachtkrijger:  

Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. En niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven. De volmachtkrijger moet geen familielid zijn.  
Hij of zij moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden: 
- de volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger). 
- de volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor u zelf stemgerechtigd bent. 

Hoe? 

- eerst vult u een volmachtformulier in. 
- vervolgens geeft u het ingevulde volmachtformulier tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor u zal stemmen; de volmachtkrijger. 
- op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger met het volmachtformulier en de nodige documenten naar het stembureau dat op uw oproepingsbrief staat. 

Wat meebrengen?   

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:  
- het door u ingevulde volmachtformulier. 
- het attest of bewijs van uw afwezigheid. 
- zijn eigen identiteitskaart. 
- uw oproepingsbrief. 
- zijn eigen oproepingsbrief. 
De volmachtkrijger vindt de locatie van uw stembureau op uw oproepingsbrief. 


Kiesvoorwaarden voor burgers van vreemde herkomst

Kiesvoorwaarden voor burgers van een lidstaat van de Europese Unie: 


Om te mogen stemmen moet de niet-Belgische burger van de Europese Unie:

  • op het ogenblik van de indiening van de aanvraag vijf jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België gedekt door een wettelijk verblijf kunnen laten gelden;
  • op 1 augustus 2018 in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente ingeschreven zijn;
  • op 14 oktober 2018 de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;
  • op 14 oktober 2018 niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht;
  • op 31 juli 2018 een schriftelijke aanvraag ingediend hebben bij de dienst Burgerzaken om ingeschreven te worden op de kiezerslijst (zie hieronder)

Diegenen die zich ingeschreven hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 of 2012 moeten zich niet meer als kiezer inschrijven voor de verkiezingen van 2018.
Om je in te schrijven moet je het inschrijvingsformulier invullen en afgeven bij de dienst Burgerzaken, uiterlijk op 31 juli 2018.

Kiesvoorwaarden voor burgers van een staat die geen lidstaat is van de Europese Unie: 


Om te mogen stemmen moet de niet-Belgische burger van de Europese Unie:
  • onderdaan zijn van één van de 27 andere lidstaten van de Europese Unie;
  • op 1 augustus 2018 in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente ingeschreven zijn;
  • op 14 oktober 2018 de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;
  • op 14 oktober 2018 niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht;
  • op 31 juli 2018 een schriftelijke aanvraag ingediend hebben bij de dienst Burgerzaken om ingeschreven te worden op de kiezerslijst (zie hieronder)

Diegenen die zich ingeschreven hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 of 2012 moeten zich niet meer als kiezer inschrijven voor de verkiezingen van 2018.
Om je in te schrijven moet je het inschrijvingsformulier invullen en afgeven bij de dienst Burgerzaken, uiterlijk op 31 juli 2018.