Wateroverlast erkend als ramp

Wateroverlast erkend als ramp

De Vlaamse Regering erkent de wateroverlast in Halen als ramp. Dit betekent dat je voor schade, die werd geleden naar aanleiding van deze overstroming van 14 juli tot 17 juli 2021, een aanvraag tot tegemoetkoming kan indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot tegemoetkoming is vastgelegd op 31 maart 2022.

De aanvragen worden door de schadelijders bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. Dit is de gemakkelijkste manier om een aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen. Bovendien is de schadelijder er zeker van dat zijn aanvraag tijdig, correct en volledig werd ingediend.

Indien een schadelijder verkiest de aanvraag tot tegemoetkoming via een schriftelijk formulier in te dienen, dan kunnen de aanvraagformulieren gedownload worden via de website. De ingevulde formulieren kunnen bezorgd worden aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of verzonden worden naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 - 1000 Brussel.

Bijkomende inlichtingen: