(Her)ijking van weegtoestellen - Metrologie

Metrologie bekommert zich om de gelijkheid van gedefinieerde meeteenheden. Dit wil zeggen dat een 'gemeten meter' of een ‘gewogen kilogram’ in België evenveel moet meten of wegen als elders ter wereld.

De dienst Metrologie van de FOD Economie:

  • vermijdt dat niet-conforme werktuigen in de handel worden gebracht en in dienst worden genomen;
  • voert een jaarlijks controleprogramma over:
    • de in gebruik genomen meetinstrumenten;
    • het voorverpakken naar gewicht of volume van voorverpakte producten;
  • oefent toezicht uit op de prestaties verricht door erkende instellingen die toestellen ijken.

Handelaars/ondernemingen (slagers, bakkers, apothekers, …) die in hun zaak/bedrijf gebruik maken van weegtoestellen en weegbruggen moeten voorzien zijn van een wettig weegtoestel. De eerste ijk heeft tot doel na te gaan of elk instrument, voorafgaand aan de ingebruikneming ervan, overeenstemt met het goedgekeurde model en voldoet aan de vastgelegde technische voorschriften. Is dit het geval, dan wordt het merk van eerste ijk op het ijkplaatje aangebracht of wordt een ijkattest afgeleverd.

De herijk van meetinstrumenten, gebruikt voor metingen in het economische verkeer, wordt uitgevoerd in de normale gebruikersomstandigheden van de meetinstrumenten. Het doel van de herijk is voldoende waarborg te geven dat de meetinstrumenten blijvend beantwoorden aan de vastgelegde nauwkeurigheidseisen.
De herijk omvat:

  • een onderzoek of het meetinstrument het voorwerp is geweest van een eerste ijk (aanwezigheid van het eerste ijkmerk of CE-markering);
  • het uitvoeren van proeven om te kunnen vaststellen of de juistheid van het meetinstrument voldoet aan de specifieke reglementering.

LET OP! Er worden door FOD Economie controles uitgevoerd bij de handelaars. Wil je dus in regel zijn controleer je best of jouw weegtoestel is geijkt!

Voor meer informatie en de volledige reglementering kan je terecht op de website van de FOD Economie.

Contactinformatie