Veiligheid weggebruikers

Veiligheidsbord scholenOp 14 mei 2018 ondertekende Halen het SAVE-charter Steden & Gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). De stad Halen is daarmee de 89ste Vlaamse gemeente die het charter ondertekent.
OVK is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer, ondersteunt en die strijd voert tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren. SAVE staat dan ook voor: Samen Actief voor VEilig Verkeer.

Onze stad geeft met de ondertekening van het SAVE-charter een duidelijk signaal zich actief te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid.
Ondanks dat de ongevallen met lichamelijk letsel in onze stad verminderen willen we toch nog meer inspanningen doen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Elk ongeval blijft immers één te veel. Het stadsbestuur wil zich dan ook engageren om organisatorisch en structureel te verbeteren wat binnen de budgettaire mogelijkheden valt en actief mee te helpen om alle inwoners te sensibiliseren om de veiligheid van alle weggebruikers te verbeteren.

 

Schade aan de openbare weg?

Merk je schade op aan de openbare weg, een fietspad of voetpad, dan kan je dit doorgeven aan de Technische Dienst.

LET OP! De Staatsbaan (Grote Baan) valt onder de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer. Schade aan deze weg kan je doorgeven via hun website.

MELD SCHADE AAN DE OPENBARE WEg bij de technische dienst

Hou het mee veilig voor voetgangers tijdens de winter

Ook als inwoner van Halen draag je je steentje bij om de veiligheid van voetgangers te garanderen, vooral tijdens de winterperiode. Zo wordt in het politiereglement vastgelegd dat iedere inwoner mee verantwoordelijk is voor onderhoud van voetpaden en bermen. We zetten even de belangrijkste punten op een rijtje. Het volledige reglement kan je hier online raadplegen (rechts, in de blok 'Nuttige documenten').

Artikel 74 van het Politiereglement betreffende de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid en de openbare overlast (GAS-Reglement): ‘De voetpaden en bermen, gelegen voor al dan niet bewoonde gebouwen en terreinen moeten onderhouden en proper gehouden worden door de verantwoordelijke zoals omschreven in §2 van dit artikel. De verantwoordelijke staat in voor het verwijderen van onkruid, wilde begroeiing, voorwerpen en materialen. Het is verboden om herbiciden of pesticiden te gebruiken voor bovenstaand onderhoud.’

De verantwoordelijke waarover gesproken wordt in het reglement is:

  • voor bewoonde gebouwen of gebouwen zonder woonfunctie: de eigenaar, vruchtgebruikers of huurders van het gebouw of de personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud van het gebouw;
  • voor leegstaande gebouwen of onbebouwde terreinen: iedere houder van een reëel recht op het goed met name eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, titularis van een gebruiksrecht, recht van bewoning, erfdienstbaarheid of huurders; voor appartementsgebouwen: de personen die speciaal belast zijn met het dagelijks onderhoud ervan of deze aangeduid door een binnenhuisreglement. Bij gebreke hieraan of indien deze persoon
  • in gebreke blijft, rust de verplichting op de bewoners van de gelijkvloerse verdieping en eerst op diegenen die aan de straatkant wonen. Indien er geen bewoners zijn op de gelijkvloerse verdieping valt de verplichting op de bewoners van de eerste verdieping enzovoort;
  • voor openbare inrichtingen: de beheerder van de inrichting;
  • in geval van bouwwerkzaamheden: de eigenaar en de aannemer.

SneeuwruimenArtikel 75 van het Politiereglement betreffende de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid en de openbare overlast (GAS-Reglement): ‘Iedere inwoner van de gemeente moet het voetpad voor zijn eigendom, huurwoning, handelszaak of kantoor sneeuw-, ijzel- en ijsvrij houden. De voetpaden moeten vrijgemaakt of slipvrij gemaakt worden over twee derde van hun breedte. De sneeuw of het ijs moet op de uiterste rand van het voetpad opgehoopt worden en mag niet op de rijweg en/of het fietspad gegooid worden. Rioolkolken en straatgoten moeten vrij blijven zodat er voldoende openingen zijn voor het afvloeien van het dooiwater.’

 

Contactinformatie