Machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (leurkaart)

Je oefent een ambulante activiteit uit als je buiten je vaste vestigingsplaats(en) producten of diensten verkoopt aan consumenten. Voorbeelden zijn de huis-aan-huisverkoop en de verkoop op evenementen, op de openbare weg of op openbare markten. Als je op die manier je producten of diensten aan de man wil brengen, heb je daar in veel gevallen een 'machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten', ook wel een leurkaart genoemd, voor nodig.

Of je daadwerkelijk een machtiging nodig hebt, hangt af van je statuut (handelaar, vereniging, particulier), het type van verkoop (commercieel of niet) en de plaats van verkoop (bijvoorbeeld openbare weg of homeparty).

Voorwaarden

Er zijn drie soorten leurkaarten:

 • De machtiging als werkgever
  Ze wordt afgegeven op naam van de natuurlijke persoon die de ambulante activiteit uitoefent. Het kan ook op naam van een vennootschap, via minstens één zaakvoerder of bestuurder.
 • De machtiging als aangestelde A
  Ze wordt afgegeven op naam van de onderneming, de natuurlijke persoon of de vennootschap die de ambulante activiteit uitoefent. Ze kan uitgewisseld worden tussen verschillende aangestelden (zelfstandige helpers, werknemers, uitzendkrachten, jobstudenten, ...). Met deze machtiging kan je ambulante activiteiten uitoefenen op alle toegestane plaatsen behalve bij de consument thuis.
 • De machtiging als aangestelde B
  Ze wordt afgegeven op naam van één persoon (de aangestelde). Met deze machtiging kan je ambulante activiteiten uitoefenen op alle toegestane plaatsen, ook bij de consument thuis.

Je kan een leurkaart aanvragen als je:

 • onderdaan bent van een land van de Europese Economische Ruimte (EU uitgebreid met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of op een andere manier vrijgesteld bent van de nodige beroeps- of arbeidskaart,
 • in het geval van een machtiging als aangestelde A onderdaan bent van een land buiten de Europese Economische Ruimte en een beroepskaart of een arbeidskaart hebt, naargelang je jouw ambulante activiteit als zelfstandige of als loontrekkende uitoefent,
 • voor de machtiging als werkgever voldoet aan de kennis van het bedrijfsbeheer,
 • een getuigschrift van goed zedelijk gedrag (uittreksel uit het strafregister) kan voorleggen als de ambulante activiteit bij de consument thuis plaatsvindt (huis-aan-huisverkoop).

Ter bescherming van de consument is de ambulante handel maar op bepaalde plaatsen en tijdens bepaalde manifestaties toegestaan.

De verkoop bij de consument thuis mag alleen tussen 08.00 u. en 20.00 u. Bovendien mag de totale waarde van de producten of diensten die aan huis verkocht worden in principe niet hoger liggen dan € 250 per consument, tenzij in enkele specifieke gevallen. Ten slotte mogen sommige producten niet huis-aan-huis verkocht worden, zoals wapens en munitie of geneesmiddelen. 

Procedure

Je vraagt de leurkaart aan bij een ondernemingsloket naar keuze. Het ondernemingsloket ontvangt de aanvragen, controleert de toekenningsvoorwaarden en geeft of weigert de machtiging. Bij de ontvangst van je machtiging wordt je als handelaar automatisch ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Op welke ondernemingsloketten je beroep kan doen kan je terugvinden op de website van de FOD Economie.

De ondernemingsloketten geven alleen nog elektronische leurkaarten uit, in de vorm van een plastic badge. De oude papieren versies zijn niet meer geldig.

Bedrag

De machtiging ambulante handel als werkgever kost € 150.

De machtiging als aangestelde A en B kost € 100.

Uitzonderingen

De machtiging is nodig voor ondernemingen (vennootschappen, zelfstandigen in hoofd- of bijberoep). Voor verenigingen en particulieren (bijvoorbeeld rommelmarkten) gelden andere regels.

Als u als ondernemer producten verkoopt bij andere ondernemers (B2B), hebt u geen machtiging nodig. Ook als u uw diensten presenteert op specifieke (vak)beurzen, is de machtiging niet van toepassing.

Regelgeving

 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

 • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

 • Gemeentelijk reglement of politieverordening