Beroepskaart voor vreemdelingen

Als je jezelf als buitenlandse onderdaan in België als zelfstandige wil vestigen, dan moet je een beroepskaart hebben. De beroepskaart geeft je de toestemming een zelfstandige activiteit uit te oefenen. Een aantal categorieën van buitenlanders is vrijgesteld van de beroepskaart.

Let wel: de beroepskaart volstaat op zich niet om je als zelfstandige te vestigen. Ook bepaalde kennis, zoals de specifieke beroepsbekwaamheid voor gereglementeerde beroepen, wordt geëist. Het ondernemingsloket helpt zelfstandigen in spe bij die stappen.

Voorwaarden

De beroepskaart is noodzakelijk voor iedereen die een zelfstandige activiteit wil aanvatten en die:

  • niet de Belgische nationaliteit heeft,
  • niet de nationaliteit van één van de lidstaten van de EER heeft (de EU-landen plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein),
  • niet de Zwitserse nationaliteit heeft,
  • om andere redenen geen vrijstelling heeft voor deze formaliteit.

Procedure

Als je als buitenlandse zelfstandige een beroepskaart wil verkrijgen, wijzigen, hernieuwen of vervangen, dan dien je een aanvraag in bij:

  • de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land van verblijf, als je in het buitenland verblijft,
  • een erkend ondernemingsloket naar keuze als je over een geldig verblijf in België beschikt. Als geldig verblijf worden aanvaard: een 'attest van immatriculatie model A' en een 'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister' (= elektronische verblijfskaart type A).

Als je om veiligheidsredenen de aanvraag niet in het land van verblijf kan indienen, kan je de aanvraag indienen:

  • bij een Belgische diplomatieke of consulaire post in een ander land,
  • bij een ondernemingsloket.

Die laatste mogelijkheid vereist het voorafgaandelijke akkoord van de bevoegde regiominister en van de minister van Binnenlandse Zaken. Zij moet aangevraagd worden bij de bevoegde minister en gemotiveerd en vergezeld zijn van elk bewijsstuk dat de situatie bevestigt.

Bedrag

De aanvraag en afgifte van een beroepskaart is gratis.

Contactinformatie