Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (Verkavelingsvergunning)

Wil je een grond, gelegen in het Vlaamse Gewest, splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond, dan heb je een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig; in de volksmond gekend als 'verkavelingsvergunning'.

Een verkaveling bestaat uit een plan en daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften i.v.m. de inplanting van de woning, het aantal bouwlagen, de dakvorm, het materiaalgebruik, enzovoort.
Wie wenst te bouwen of verbouwen op een perceel, gelegen binnen een goedgekeurde verkavelingsvergunning, moet zich houden aan de verkavelingsvoorschriften.
Wil je toch anders bouwen dan in de voorschriften is bepaald, dan dient een afwijking (VCRO art. 4.4.1.) of een bijstelling van een bestaande verkaveling ('verkavelingswijziging') te worden gevraagd.

OMGEVINGSVERGUNNING

Op 23 februari 2017 werden de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning samengevoegd tot de omgevingsvergunning.

Procedure

  • Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden vraag je aan via het online Omgevingsloket.
  • Indienen op papier is voor dit type aanvraag niet langer mogelijk.
  • Je kan je voorbereiden door het aanvraagformulier te overlopen. Het Omgevingsloket volgt dit stramien.
  • De wettelijke maximum termijn voor het afleveren van een verkavelingsvergunning bedraagt 150 dagen. Vaak gaat de procedure wel sneller.

Bedrag

Op de aanvragen tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning, melding of verzoek tot bijstelling van de vergunning, meldingen van overdracht alsook andere administratieve stukken, wordt een retributie gevestigd. Hoeveel de retributie bedraagt, hangt af van het dossier dat je indient. De exacte kostprijs kan je terugvinden in het 'Retributiereglement betreffende de omgevingsvergunning' van de stad Halen.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2017 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging.

Retributiereglement betreffende de omgevingsvergunning.

Cover retributiereglement omgevingsvergunning