Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

 • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (vroegere stedenbouwkundige vergunning)
 • omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (vroegere verkavelingsvergunning)
 • omgevingsvergunning voor exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (vroegere milieuvergunning)
 • omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (vroegere sociaal-economische vergunning)
 • omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of voor het wijzigen van vegetatie (vroegere natuurvergunning).

De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Voorwaarden

Of je voor jouw project een omgevingsvergunning nodig hebt, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding. Doe daarom altijd eerst navraag bij de dienst Omgeving of neem een kijkje op de website van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

In het Vlaamse Gewest heb je altijd een omgevingsvergunning nodig voor:

 • de exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten (klasse 1 en 2),
 • het verkavelen van een grond (splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond),
 • het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw.

Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden. Voor een overzicht van deze werken kan je terecht op het Omgevingsloket.

Procedure

 • Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket (tenzij op papier indienen is toegestaan).
 • Vervolgens wordt één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd.

DOSSIERS OP VLAAMS EN PROVINCIAAL NIVEAU (EERSTE AANLEG) 

Alle Vlaamse en provinciale projecten, zijnde:

 • Vlaamse projecten en projecten over 2 of meer provincies,
 • provinciale projecten en projecten over 2 of meer gemeenten,
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1,
 • meldingen, bijstellingen, … die horen bij bovenstaande projecten,

moeten via het online Omgevingsloket worden ingediend.

DOSSIERS OP LOKAAL NIVEAU (STAD HALEN)

De lokale dossiers voor:

 • projecten met verplichte medewerking van een architect,
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2,
 • verkavelingen,
 • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen,

moeten via het online Omgevingsloket worden ingediend.

Andere dossiertypes mogen nog op papier worden ingediend. 

OPGELET!
Kleinhandelsvergunningen of natuurvergunningen die deel uitmaken van een omgevingsproject (stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten), moeten via het Omgevingsloket worden aangevraagd. In andere gevallen mogen de aanvragen nog op papier worden ingediend.

BEROEP TEGEN EEN BESLISSING

De deputatie van de provincie is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen. De Vlaamse overheid is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van de deputatie.

In het Omgevingsloket vind je meer informatie over de beroepsprocedure en de kosten (dossiertaks, rolrecht) die je moet betalen bij het indienen van een beroepschrift.

Uitzonderingen

Voor een aantal kleine werken op en rond een gebouw is geen vergunning nodig of volstaat een melding bij de dienst Omgeving.

De werken mogen echter niet strijdig zijn met bijvoorbeeld:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen,
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen,
 • bijzondere plannen van aanleg,
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen,
 • regelgeving over monumenten en landschappen,
 • ...

Bij twijfel vraag je best even advies aan de dienst Omgeving. Onze medewerkers helpen je met plezier verder.