Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

Als je werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat je een vergunning aanvraagt. Je hebt dus o.a. een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig voor:

 • het bouwen, verbouwen, herbouwen van gebouwen,
 • het plaatsen, afbreken, herbouwen of uitbreiden van constructies,
 • het wijzigen van de hoofdfunctie van een gebouw,
 • het wijzigen van het aantal woongelegenheden in een gebouw (bijboorbeeld bijmaken van een appartement, maken van een studio of kamer, ...),
 • het plaatsen van verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt (woonwagens, kampeerwagens, tenten, …),
 • het aanleggen of wijzigen van recreatieve terreinen (golfterrein, voetbalterrein, tennisveld, zwembad, …),
 • ...

Sinds 1 januari 2018 vervangt de nieuwe 'omgevingsvergunning' de stedenbouwkundige vergunning ('bouwvergunning') in alle Vlaamse gemeenten.

HEB JE EEN ARCHITECT NODIG?

Als een vergunning niet nodig is, is de medewerking van een architect ook niet nodig. Voor werken waarvoor wel een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht (uitgebreid dossier).

Algemeen geldt dat voor bouwwerken niet groter dan 40 m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3 m en nokhoogte tot 4,5 m, geen medewerking van een architect nodig is. Voor deze bouwwerken mag je dus zelf een dossier samenstellen (eenvoudig dossier).

Welke bouwwerken precies vrijgesteld zijn van de medewerking van een architect kan je terugvinden via het Omgevingsloket.

Voorwaarden

Of voor jouw bouwproject een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. In het Vlaamse Gewest heb je altijd een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw.
Voor sommige projecten volstaat echter een melding; voor andere plannen geldt een vrijstelling. Check dus zeker eerst bij onze dienst Omgeving of via het Departement Omgeving of je een vergunning nodig hebt!

Opgelet: werken mogen niet strijdig zijn met vb.:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen,
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen,
 • bijzondere plannen van aanleg,
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen,
 • regelgeving over monumenten en landschappen,
 • ...

Check ook zeker de Atlas van de Buurtwegen vooraleer je je aanvraag indient. Deze werd opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en vormt een inventaris van alle wegen die van belang waren voor het lokale verkeer. Die wegen waren bedoeld voor doelgericht verkeer: naar het dorp, de kerk, de weide, het veld, … Stel dat er zo'n buurtweg over je perceel loopt, dan kan je in principe geen omgevingsvergunning verkrijgen. Contacteer in dat geval de dienst Omgeving.

Procedure

 • Ga eerst na of jouw project vergunningsplichtig is. Of geldt de vrijstellingsregeling of de meldingsplicht? 
 • Als jouw aanvraag volledig meldingsplichtig is, volg dan de procedure voor een melding.
 • Is jouw project vergunningsplichtig, ga dan ook na of de medewerking van een architect verplicht is. Als je samenwerkt met een architect, dan kan die de aanvraag voor jou opmaken.
 • Dien jouw aanvraag in bij de juiste overheidsdienst. Welke dat precies is voor jouw project en hoe je jouw aanvraag indient, kan je nalezen in het document ‘Waar en hoe je omgevingsvergunning indienen’. De meerderheid van de aanvragen wordt ingediend via het Omgevingsloket.
 • Wil je meer zekerheid alvorens een aanvraag te doen? Vraag dan een stedenbouwkundig attest aan.

AANVRAAG BIJ HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Moet je jouw aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen, hou er dan rekening mee dat de wettelijke maximumtermijn voor het afleveren van een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen door het schepencollege 105 dagen bedraagt. Deze periode gaat in vanaf de dag dat je aanvraag ‘volledig en ontvankelijk’ verklaard wordt, maximum 30 dagen na afgifte van je aanvraag.

Je aanvraag voor een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen is goedgekeurd door het schepencollege

 • Als je een stedenbouwkundige vergunning gekregen hebt, heb je 10 dagen tijd om de beslissing uit te hangen.
 • Ten vroegste 36 dagen en maximum 2 jaren na de datum van het uithangen van je beslissing kan je met de werken starten, tenzij er beroep ingetekend is tegen de beslissing. Vergeet ook niet het stadsbestuur schriftelijk op de hoogte te brengen van de aanvang èn het einde van de werken.
 • Het gebouw moet uiterlijk drie jaar na de aanvang van de werken winddicht zijn, anders vervalt je vergunning.
 • Als de werken gedurende meer dan twee jaar onderbroken zijn, vervalt de vergunning.

Je aanvraag voor een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen is geweigerd door het schepencollege

Wordt je aanvraag geweigerd, dan kan je administratief beroep aantekenen bij de deputatie.  

Contactgegevens dienst Stedenbouw, Omgevingsvergunning, Directie Omgeving (Deputatie)
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
T 011 23 83 44
F 011 24 92 35
E omgevingsvergunning@limburg.be 

Bedrag

Op de aanvragen tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning, melding of verzoek tot bijstelling van de vergunning, meldingen van overdracht alsook andere administratieve stukken, wordt een retributie gevestigd. Hoeveel de retributie bedraagt, hangt af van het dossier dat je indient. De exacte kostprijs kan je terugvinden in het 'Retributiereglement betreffende de omgevingsvergunning' van de stad Halen.

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Retributiereglement betreffende de omgevingsvergunning van de stad Halen.

Cover retributiereglement omgevingsvergunning