Brandveiligheid voor horeca-uitbaters

Elke horeca-uitbater moet voor de eigen horecazaak een positief brandveiligheidsattest hebben. Je hebt een positief brandveiligheidsattest nodig om een voor het publiek toegankelijke inrichting te kunnen openhouden, openen of heropenen.

In het reglement worden daarom de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van horecazaken en gelijkaardige inrichtingen moeten voldoen opgesomd om het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen, de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen en preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken.

Voorwaarden

Als uitbater moet je een nieuw brandveiligheidsattest aanvragen bij één van volgende wijzigingen:

  • exploitatie of exploitant,
  • transformatie of transformatiewerken,
  • vernieuwing van de binneninrichting,
  • wijziging van de netto-oppervlakte,
  • bestemmingswijziging,
  • wijziging die de brandveiligheid en de evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden.

Procedure

Je dient de aanvraag voor het brandveiligheidsverslag, minstens 4 weken voor de (her)openingsdatum, schriftelijk in bij de burgemeester.

Bedrag

Kost

De aanvraag en het attest zijn gratis.

Regelgeving

Reglement brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen

Cover reglement brandveiligheid

Info brandweercontroles

Brandveiligheid is een heel belangrijk aspect van het uitbaten van een zaak.

In het reglement ‘brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen’ in bijlage vind je de uitgebreide voorschriften in verband met brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen van onze hulpverleningszone Zuid-West Limburg.

In onderstaande tabel vind je een samenvatting van de termijnen voor de periodieke controles en keuringen, zodat je kan nakijken of je nog met alles in orde bent.

Veel sectoren hebben hun eigen regels voor de brandveiligheid, maar veel van de info in dit reglement is bruikbaar voor iedereen.

 

Samenvattende tabel voor periodieke controles en keuringen

VOORWERP

Art.

UITVOERDER

PERIODICITEIT

Liften

21

conform vigerende wetgeving

conform vigerende wetgeving

Hoogspanning

 

EDTC

jaarlijks *

Laagspanning

22

EDTC

vijfjaarlijks *

Veiligheidsverlichting (lichtsterkte, autonomie)

22

EDTC

vijfjaarlijks *

Verwarmings- en luchtbehandelingstoestellen op gas (goede werking)

23

BT

2-jaarlijks

Gasleidingen en –toestellen, vaste lpg-tanks

24

EDTC of BT

vijfjaarlijkse dichtheidscontrole *

Onderhoud

 

BT

2-jaarlijks

Automatische gasdetectie/brandstofafsluiters (indien aanwezig: goede werking)

22

BT
EDTC

jaarlijks *
vijfjaarlijks *

Verwarmings- en luchtbehandelingstoestellen op vloeibare/vaste brandstof: goede werking inclusief conformiteit afvoer rookgassen en aanvoer verse lucht voor toestellen met open verbranding

23

BT

jaarlijks

Schoorsteen en rookkanalen (toestellen op vloeibare/vaste brandstof)

23

BT

jaarlijks

Melding- , waarschuwings- en alarminstallatie (autonomie, goede werking)

22

BT
EDTC

jaarlijks *
vijfjaarlijks *

Algemene automatische branddetectie (conformiteit, autonomie, goede werking) inclusief bbzs brandwerende deuren en luiken, rookevacuatiekoepels

22

BT
EDTC

jaarlijks *
vijfjaarlijks *

Filters en kokers van dampkappen

26

BT of BP

jaarlijks

Draagbare brandblustoestellen (goede werking)

25

BT

jaarlijks

Muurhaspels en –hydranten (indien aanwezig: goede werking)

25

BT

jaarlijks

Veiligheidsverlichting (goede werking)

27-22

BP

jaarlijks

Brandwerende deuren en luiken, blusmiddelen, evacuatiewegen, trappen, ladders, enz… (goede staat, bruikbaarheid)

27

BP

driemaandelijks

* tevens voor ingebruikname en bij veranderingen EDTC: externe dienst voor technische controles

BP: bevoegde persoon: persoon die al dan niet tot het eigen personeel behoort (zie artikel 28 van het ARAB) of de exploitant zelf, op voorwaarde dat hij voldoende kennis van de toestellen heeft

BT: bevoegde technicus: persoon of organisatie met de nodige kennis, het nodige materiaal, de nodige erkenning, enz… om dergelijke controles te doen (bijvoorbeeld gasdichtheid: gehabiliteerde installateur; verwarming: erkende technicus, enz…)

Zs: zelfsluitend

bbzs: bij brand zelfsluitend

 

 

Contactinformatie