Mobiliteitsplan stad Halen

Een goed gemeentelijk mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid, waarvoor de stad Halen autonoom bevoegd is. Bijvoorbeeld om een verkeersveiligheidsbeleid uit te tekenen langs de diverse straten en pleinen, schoolomgevingen verkeersveiliger te maken, een lokaal fietsroutenetwerk uit te bouwen, enz.

Het mobiliteitsplan van de stad Halen werd conform verklaard op 28 augustus 2000.Omdat verkeer en mobiliteit een dynamisch gegeven zijn, was dit ’eerste generatie‘ mobiliteitsplan al snel aan herziening toe.

Door de omzendbrief MOW/2007/3 werd het jaarlijks voortgangsverslag vervangen door de evaluatie (sneltoets) en bijsturing van het gemeentelijk mobiliteitsplan. De sneltoets van het gemeentelijk mobiliteitsplan werd besproken tijdens de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) op 3 november 2008. De GBC kwam tot het besluit dat men spoor 3: actualisering wenste te volgen. Het besluit van de GBC werd voorgelegd aan de PAC van 24 maart 2009. Tijdens de bijeenkomst van de PAC bleek dat voor sommige thema‘s zoals openbaar vervoer, fietsroutenetwerken en parkeerbeleid eerder behoefte is aan het inhoudelijk formuleren van antwoorden op een aantal beleidsvragen i.p.v. het actualiseren van een actielijst. Daarom werd in consensus beslist om te kiezen voor spoor 2: verbreden en verdiepen. In het kader van het verbreden en verdiepen werd in eerste instantie de verkenningsfase van het stappenplan “Verbreden en verdiepen” doorlopen. De verkenningsnota is de weergave van deze verkenningsfase en werd conform verklaard op 20 maart 2012. De uitwerkingsfase omvatte het uitvoeren van de onderzoeken en hieraan gekoppeld het formuleren van conclusies. De uitwerkingsnota is de weergave van deze uitwerkingsfase en werd gunstig geadviseerd door de Regionale Mobiliteitscommissie van 12 november 2013. Als afronding van het proces van verbreden en verdiepen wordt het beleidsplan opgesteld met een duurzaam beleidsscenario en bijhorende actietabellen.

Het mobiliteitsplan kan je hier online raadplegen.

Wil je meer info over de opmaak, evaluatie, herziening, ... van een mobiliteitsplan, dan kan je terecht op de website van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 

Contactinformatie