Vergunning voor het plaatsen van een tijdelijk terras

Artikel 92 van het politiereglement betreffende de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid en de openbare overlast (GAS-Reglement): ‘Zonder voorgaande schriftelijke toelating van de burgemeester of van het college van burgemeester en schepenen is het verboden voor de uitbater van een handels- en/of horecazaak om een terras (waaronder stoelen, banken, tafels, windschermen enzovoort) op het openbaar domein te plaatsen en/of uit te baten. Vergunde terrassen moeten steeds worden geplaatst en worden onderhouden conform de afgeleverde vergunning en conform de geldende gemeentelijke reglementen.’

Handels- en horecazaken met een vergunning om drank en eten te serveren, moeten dus een toelating vragen aan het college van burgemeester en schepenen voor het plaatsen van een tijdelijk terras. Als je jouw terras permanent wilt opstellen, heb je een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig.

De burgemeester van de stad Halen behoudt het recht om tijdelijke beperkende voorwaarden op te leggen, die toelaten om andere activiteiten/evenementen (markten, kermissen, stoeten, braderieën, carnaval, herdenking slag en dergelijke) te organiseren.

Voorwaarden

Voor een gedetailleerde opsomming van de voorwaarden en afspraken verwijzen we je graag door naar het reglement.

Procedure

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het aan de dienst Lokale Economie.

Meebrengen

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier,
  • een duidelijke situatietekening (door markeringen van de betreffende plaats op een stratenplan),
  • een gedetailleerd inplantingsplan op schaal van 1/50 betreffende een zone tot minimum 2 m rond de gevraagde oppervlakte waarop alle te plaatsen terrasconstructies en -meubilair zijn ingetekend,
  • een beschrijving van het aantal, de vorm, de afmetingen, de kleur en de materialen van alle voorwerpen en hun eventuele verankeringen; dit moet toelaten een duidelijk beeld te vormen van de beoogde inname,
  • minstens 3 relevante foto’s van de in gebruik te nemen oppervlakte en aangrenzende panden.

Bedrag

Om het horecabeleid te ondersteunen, stelt de stad Halen het openbaar domein, voor het plaatsen van een tijdelijk terras, gratis ter beschikking van de horeca-uitbating.

Uitzonderingen

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010, tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is

  • Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening

  • Gemeentelijk terrasreglement

  • Belastings- of retributiereglement (indien van toepassing)

Regelgeving

Politiereglement betreffende de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid en de openbare overlast (GAS-Reglement).

Reglement betreffende de inrichting van terrassen op openbaar domein.

Cover reglement terrassen