Overlast - GAS-boete

De Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) beboet allerlei vormen van openbare overlast: sluikstorten, flyeren, hondenpoep, wildplassen, geluidsoverlast, ...

Gemeentelijke Codex Politieverordeningen (het GAS-reglement)

In de codex vind je het overzicht van alle gedragingen die in Halen kunnen leiden tot een GAS-procedure.
Voor de gemeentelijke sportcentra en het Domein Panoven werd eveneens een politiereglement goedgekeurd. Overtredingen hierop kunnen eveneens bestraft worden met een GAS-boete.
Ook het GAS-reglement in verband met 'kortparkeren' blijft van toepassing in Halen.

Voor wie?

Iedereen vanaf de leeftijd van 16 jaar beboet worden voor een gedraging die in de Gemeentelijke Codex Politieverordeningen wordt beschreven.

Procedure

De politie stelt de GAS-overtreding vast en stuurt een proces-verbaal naar de sanctionerende ambtenaar. De betrokkene ontvangt een aangetekende brief met de beschrijving van zijn/haar overtreding en de mogelijkheid om zich schriftelijk en/of mondeling te verweren.

BEMIDDELING EN/OF GEMEENSCHAPSDIENST

Is de betrokkene minderjarig? Dan start de ambtenaar een bemiddelingsprocedure of wordt voorgesteld om een gemeenschapsdienst uit te voeren. Afhankelijk van de precieze aard van de overtreding kan zo’n bemiddelingsvoorstel of gemeenschapsdienst ook naar een meerderjarige gaan. Slaagt de bemiddeling of werd de gemeenschapsdienst volgens de afspraken uitgevoerd? Dan volgt er geen administratieve sanctie.

GELDBOETE

In de meeste gevallen wordt er overgegaan tot het opleggen van een geldboete. De betrokkene kan binnen de 30 dagen beroep indienen bij de Politierechtbank. Na het verstrijken van deze termijn wordt de beslissing van de sanctionerend ambtenaar als definitief beschouwd en volgt er een overschrijvingsformulier.

Contactinformatie