Gelijke kansen en discriminatie

GelijkheidDiscriminatie

Discriminatie is het ongelijk of oneerlijk behandelen van een andere persoon op basis van persoonlijke kenmerken. Volgens de wet zijn zowel discriminatie, pesterijen, haatboodschappen en haatmisdrijven tegenover een persoon of een groep van personen omwille van specifieke persoonlijke kenmerken strafbaar.

De antidiscriminatiewetgeving definieert niet alleen de verschillende vormen van discriminatie, maar ook de persoonlijke kenmerken waarvan sprake is. We spreken over ‘beschermde criteria’.

19 BESCHERMDE CRITERIA

In België bestaan er drie wetten die samen de antidiscriminatiewetgeving vormen: de Genderwet, de Antiracismewet en de Antidiscriminatiewet. Samen onderscheiden ze 19 beschermde discriminatiecriteria: geslacht, nationaliteit, nationale of etnische afstamming, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, handicap, geloof of levensbeschouwing, seksuele geaardheid, leeftijd, vermogen, burgerlijke staat, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap, geboorte, sociale afkomst en taal.
Discriminatie op grond van elk van deze criteria of persoonlijke kenmerken is verboden en strafbaar.

Meer info en voorbeelden vind je op de website van Unia, het interfederaal Gelijkekansencentrum.

Logo Unia © UniaMELDPUNT DISCRIMINATIE

Ben je gediscrimineerd vanwege je ‘vrouw of man’-zijn of als transgender?

  • Neem dan contact op met de genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst als het gaat om discriminatie op school, door een Vlaamse overheidsdienst (zoals De Lijn of de VDAB), bij het huren van een woning, in een fitnesscentrum, sportclub of in het uitgaansleven, in de welzijnssector (rusthuis, CAW …), in de media (door een tv-programma, in een reclamespot) ...
  • Neem contact op met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen als het gaat om discriminatie door je werkgever of door federaal georganiseerde diensten als politie, gerecht, het leger, ...

Ben je gediscrimineerd op grond van andere kenmerken?

  • Als je gediscrimineerd wordt op grond van de andere beschermde kenmerken (zie hierboven), zoals je afkomst, geloof of levensbeschouwing, leeftijd, seksuele oriëntatie, gezondheidstoestand of handicap, ... neem dan contact op met Unia. Unia biedt een luisterend oor, maar geeft je ook advies en zoekt, samen met jou, naar een oplossing, in alle vertrouwen en altijd in overleg. Unia helpt je tot jouw zaak helemaal afgehandeld is. Unia heeft meldpunten in de dertien Vlaamse centrumsteden.

Gelijkekansenbeleid

De stad Halen streeft, samen met de Vlaamse Overheid, naar gelijke kansen voor iedereen en wil mee ongelijkheden in de samenleving zichtbaar en bespreekbaar maken, gelijkheid en gelijkwaardigheid bevorderen en nieuwe ongelijkheden voorkomen.
Doelgroepen zijn groepen die omwille van beschermde kenmerken (zie boven) gemakkelijk blootstaan aan discriminatie en voor wie het beleid een bijzondere inspanning wil leveren.

Het huidige Vlaamse gelijkekansenbeleid richt zich voornamelijk op:

GENDER

Vrouwen blijven geconfronteerd met een aantal hindernissen bij hun maatschappelijke ontplooiing en participatie. Omgekeerd worden mannen in de zorgrol geconfronteerd met vooroordelen en stereotypen.

HOLEBI’S EN TRANSGENDER PERSONEN

Holebi's (homo's, lesbiennes en biseksuelen) en transgender personen botsen vaak nog op onbegrip en discriminatie. Die kunnen een ernstige belemmering vormen voor hun welzijn.

TOEGANKELIJKHEID

Personen met functioneringsbeperkingen (een handicap, of tijdelijke fysieke beperkingen) worden vaak uitgesloten van het maatschappelijk gebeuren door een ontoegankelijke leefomgeving. Gelijke Kansen in Vlaanderen coördineert het Vlaams toegankelijkheidsbeleid.

HANDICAP

Personen met een beperking worden nog te vaak uitgesloten van het reguliere maatschappelijke leven. Door de kaart van sociale inclusie te trekken, wordt gestreefd naar zelfbeschikking, evenwaardige behandeling en autonome participatie in de samenleving.

Daarnaast gaat er ook aandacht naar 'deelgroepen' binnen deze doelgroepen, bijv. allochtone holebi's, alleenstaande moeders, ...

EN DE ANDEREN?

De Vlaamse Overheid is uiteraard ook bekommerd om andere kansengroepen. Zo voert ze ook een inburgeringsbeleid, een jongerenbeleid, een seniorenbeleid, …

Ook op federaal niveau is er een gelijkekansenbeleid. Zaken als adoptierecht of naamgeving vallen bijvoorbeeld niet onder de Vlaamse bevoegdheden.

 

Bronnen:
www.gelijkekansen.be
www.unia.be