Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Intergemeentelijke samenwerking kan gezien worden als een verlengd lokaal bestuur. De gemeenteraad en haar uitvoerende college van burgemeester en schepenen vormen de basis van het stadsbestuur en haar organisatie. Twee of meerdere gemeenten kunnen ook met elkaar samenwerken, al dan niet in een vorm met rechtspersoonlijkheid. Hieraan kunnen ook andere rechtspersonen deelnemen zoals OCMW’s, autonome gemeentebedrijven, publiekrechtelijke OCMW-verenigingen, politie- en hulpverleningszones, …

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn dus in essentie verlengstukken van het lokale bestuur, die ontstaan op basis van een beslissing van minstens twee gemeenteraden, die daarmee duidelijk maken dat zij bepaalde taken die tot hun bevoegdheid horen beter samen kunnen uitoefenen dan apart.

Er zijn vier soorten intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarin gemeenten kunnen deelnemen en die de gemeenten een palet bieden om hun onderlinge samenwerking al naargelang de behoefte vorm te geven. Bij elk van deze samenwerkingsverbanden geven we een overzicht van deze waarin de stad Halen deelneemt.

DE INTERLOKALE VERENIGING

Dit is de lichtste vorm van intergemeentelijke samenwerking, gevormd door minstens twee gemeenten, zonder rechtspersoonlijkheid en zonder beheersoverdracht, om een welbepaald project van gemeentelijk belang te verwezenlijken. Het gaat hier over een samenwerking op basis van een overeenkomst met een statutaire draagkracht.

DE PROJECTVERENIGING

De projectvereniging is een publieke rechtspersoon die opgericht wordt voor een verlengbare periode van zes jaar voor de realisatie van een welomschreven project. De projectvereniging heeft als enige bestuursorgaan een raad van bestuur.

DE DIENSTVERLENENDE VERENIGING (DV)

De dienstverlenende vereniging is een publieke rechtspersoon die opgericht wordt voor een periode van ten hoogste 18 jaar (verlengbaar) ingevolge daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen. Zij willen voornamelijk activiteiten ontwikkelen voor de aangesloten gemeenten, op domeinen waarvoor deze geen overdracht van hun beheersbevoegdheid kunnen of willen toestaan. De dienstverlenende vereniging heeft drie bestuursorganen, namelijk een algemene vergadering, een raad van bestuur en een directiecomité.

Cipaloprichtingsakte - statuten

DE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING (OV)

De opdrachthoudende is een publieke rechtspersoon die opgericht wordt voor een periode van ten hoogste 18 jaar (verlengbaar) ingevolge daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen. De opdrachthoudende vereniging heeft drie bestuursorganen, namelijk een algemene vergadering, een raad van bestuur en een directiecomité.
Het verschil met de dienstverlenende vereniging is dat de deelnemende gemeenten een beheersoverdracht doen aan de OV. Onder beheersoverdracht wordt verstaan ‘het toevertrouwen door de deelnemende gemeenten aan het samenwerkingsverband van de uitvoering van door hen genomen beslissingen in het kader van zijn doelstellingen, in die zin dat de deelnemende gemeenten zich het recht ontzeggen zelfstandig of samen met derden dezelfde opdracht uit te voeren’.

IGL (Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg): oprichtingsakte - statuten

Fluvius: oprichtingsakte - statuten

Intercommunale Schulensmeer: oprichtingsakte - statuten (nog te publiceren)

Inter-aquaoprichtingsakte - statuten

Inter-energaoprichtingsakte - statuten

Inter-mediaoprichtingsakte - statuten

Limburg.net: oprichtingsakte - statuten (nog te publiceren)

Gewestgrensoverschrijdende intergemeentelijke samenwerking

Volledigheidshalve moet ook verwezen worden naar de gewestgrensoverschrijdende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (aangeduid als ‘intercommunales’ - IC) waarin sommige Vlaamse gemeenten omwille van historische redenen participeren.
Sinds het Samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 zijn deze onderhevig aan de
regelgeving van een van de gewesten. Het is de vigerende gewestelijke wetgeving die de mogelijkheden bepaalt voor deze samenwerkingsverbanden voor wat betreft de mogelijkheden om te participeren in andere structuren.

Artikel 180 van de Programmawet van 21 december 1994

In de (federale) programmawet van 1994 werd de rechtsgrond gecreëerd die gemeenten toelaat om rechtstreeks te participeren in bedrijven voor productie, vervoer en distributie van energie. Op deze manier participeren tal van gemeenten rechtstreeks in rechtspersonen die actief zijn in de energiesector. Deze samenwerkingsverbanden worden aangeduid als NV.

Nuhma: oprichtingsakte - statuten (nog te publiceren)

Contactinformatie