Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Als je een kleinhandelszaak wil openen, met andere woorden een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² die toegankelijk is voor het publiek, dan heb je daarvoor sinds 1 augustus 2018 een speciale omgevingsvergunning nodig, de kleinhandelsvergunning; de vroegere sociaal-economische vergunning.

Voorwaarden

Een vergunning is nodig voor nieuwe (of nog niet vergunde):

 • niet-tijdelijke kleinhandelsactiviteiten (vanaf 90 of 180 dagen per jaar),
 • in een kleinhandelsbedrijf of handelsgeheel > 400 m² NVO (netto verkoopoppervlakte).

Een vergunning is eveneens nodig voor wijzigingen aan bestaande kleinhandelsactiviteiten bij het:

 • samenvoegen van kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen (netto handelsoppervlakte na samenvoeging > 400 m²),
 • uitbreiden van kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen met meer dan 300m² NVO of meer dan 20 % van de reeds vergunde netto handelsoppervlakte,
 • wijzigen van de categorieën van kleinhandelsactiviteiten met 10% of meer van de totale vergunde netto handelsoppervlakte of met meer dan 300 m² NVO.

De categorieën van kleinhandel worden bepaald in artikel 4 van het Decreet Integraal handelsvestigingsbeleid:

 • voeding,
 • goederen voor persoonsuitrusting,
 • planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw,
 • andere producten.

Procedure

Je vraagt de vergunning aan bij het stadsbestuur. Het college van burgemeester en schepenen reikt de vergunning uit.

 • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte tussen 400 en 1.000 m² beslist het stadsbestuur autonoom.
 • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 1.000 m² moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) voordat het de vergunning toekent.

Wanneer de machtiging deel uitmaakt van een omgevingsproject (stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten), moet de aanvraag online gebeuren via het Omgevingsloket.

Voor een beperkte uitbreiding en een verhuizing van een eerder vergunde handelsvestiging bestaat er een vereenvoudigde procedure.

Bedrag

Op de aanvragen tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning, melding of verzoek tot bijstelling van de vergunning, meldingen van overdracht alsook andere administratieve stukken, wordt een retributie gevestigd. Hoeveel de retributie bedraagt, hangt af van het dossier dat je indient. De exacte kostprijs kan je terugvinden in het 'Retributiereglement betreffende de omgevingsvergunning' van de stad Halen.

Uitzonderingen

Deze vergunningsplicht geldt niet voor tijdelijke handelszaken die een bestaand vergund gebouw in gebruik nemen voor minder dan 90 dagen (indien niet in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) of minder dan 180 dagen (indien wel in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) per jaar. Het gebouw moet de andere dagen van het jaar beschikbaar zijn voor ingebruikname door andere functies.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid.

Retributiereglement betreffende de omgevingsvergunning.

Cover retributiereglement omgevingsvergunning