Hemelwater- en droogteplan

Hemelwater- en droogteplan

De klimaatverandering vormt een grote uitdaging voor de maatschappij van de toekomst. Zo wordt er voor Vlaanderen verwacht dat de winters natter worden, terwijl er minder neerslag zal vallen in de zomer. Daarnaast zullen de buien korter, maar heviger duren, terwijl de drogere periodes langer zullen aanhouden. De laatste jaren hebben we daarvan al voorbeelden gezien, zoals de droge zomers van 2018, 2019 en 2020 en de hevige overstromingen in de zomer van 2021. In dit hemelwater- en droogteplan (HWDP) wordt een integrale, gedragen en gebiedsdekkende visie op het hele watersysteem voor de stad Halen voorgesteld. Door deze visie op het niveau van stad Halen uit te werken, wordt rekening gehouden met de lokale kenmerken van de omgeving en kunnen concrete overlastrisico’s aangepakt worden. Daarnaast staat de stad dicht bij de bevolking, die ook een belangrijke partner is om een klimaat robuust waterbeheer uit te werken.

Doelstelling en ambitieniveau

Het hemelwater-en droogteplan Halen geeft een visie over hoe er binnen de stad Halen op lange termijn zal omgegaan worden met hemelwater. Binnen dit plan wordt een integrale ruimtelijke visie uitgewerkt om de economische, maatschappelijke, en ecologische gevolgen van wateroverlast en droogte te beperken en het grondgebied robuust te maken voor de gevolgen van de klimaatsverandering.

Het hemelwater-en droogteplan beantwoordt dan ook de vraag hoe vandaag en in de toekomst het water afkomstig van bestaande en geplande wegenis, woningen en (on)verharde oppervlakken vertraagd afgevoerd, (her)gebruikt, geïnfiltreerd en geborgen kan worden. In andere woorden, waar er ruimte voor water gecreëerd moet worden.

Halen maakt in samenwerking met Fluvius het hemelwater-en droogteplan op. Het hemelwater-en droogteplan is een beleidsplan dat als leidraad dient ingezet te worden bij alle toekomstige ruimtelijke ingrepen om de integrale ruimtelijke visie uit te werken.

De visie van stad Halen richt zich op het toepassen van bronmaatregelen, die het water zo veel mogelijk ter plaatse houden waar het gevallen is. In de eerst plaats moet daarbij afstroming van verharding vermeden worden. Vervolgens wordt ingezet op het hergebruik van hemelwater. Het hemelwater laten infiltreren is de volgende stap. Tenslotte kan het hemelwater vertraagd naar de waterlopen afgevoerd worden. De stad Halen hecht daarom bij het ontwerp van infrastructuurprojecten en bij de beoordeling van bouwprojecten veel belang aan de impact op de waterhuishouding en houdt daarbij de richtlijnen aan die op bovengemeentelijk niveau worden vastgelegd (o.a. Code van de Goede Praktijk voor Wegenis en de GSV Hemelwater). Bovendien handhaaft Halen de reeds bestaande regelgeving met betrekking tot ruimtelijke ordening en de maatregelen rond waterbeleid zodat wanneer er overstromingen optreden, de schade beperkt blijft.

Download hier het hemelwater- en droogteplan