Gehandicaptenbeleid verankerd in de stadsdiensten

Het stadsbestuur van Halen voert een inclusief gehandicaptenbeleid uit, dat volledig ingebed is in het meerjarenplan. Enkele voorbeelden hoe dit zich in de praktijk uit:

Stadspersoneel

 • er zijn 5 personen met een handicap tewerkgesteld binnen de stadsdiensten;
 • sinds 2004 komt een gaste van ‘t Hoeveke elke vrijdag papier versnipperen op het stadhuis, voornamelijk afkomstig van de dienst Financiën. Dit had zij als “droomjob” opgegeven.

Technische Dienst

 • we werken samen met ‘De Winning’ naar sociale tewerkstelling toe;
 • we zorgen voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van onze openbare diensten en gebouwen;
 • bij het bouwen/verbouwen van gebouwen schakelen we automatisch het toegankelijkheidsbureau in.
 • we voeren het Christoffelverdrag uit, dat stelt dat het stadsbestuur de toegankelijkheid van voetpaden en oversteekplaatsen blijft bewaken, onder andere door de aankoop van een kleine borstelwagen om fietspaden en stoepen te reinigen;
 • we bieden jongeren uit het buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) stageplaatsen aan.

Ruimtelijke ordening en huisvesting

 • er kunnen aanpassingspremies aangevraagd worden voor het verbouwen van een woning;
 • de dienst Omgeving verstrekt informatie over het toegankelijkheidsbureau en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Dienst Burgerzaken

 • alle onze onthaalbalies zijn aangepast aan rolstoelgebruikers.

Afdeling Vrije Tijd

 • je kan grootletterboeken uitlenen in de bibliotheek;
 • maandelijks doet de bibliotheek ook aan “bib-aan-instelling” in samenwerking met het woonzorgcentrum/rusthuis Sint-Lambertus 'Buren, in het kader van toegankelijkheid van de “bibliotheek voor iedereen”;
 • we bieden een inclusief speelplein aan;
 • we proberen onze wandelingen toegankelijk te maken, vb. bij het uitstippelen van de 10.000 stappenroute heeft de dienst Toerisme er samen met de Gezondheidsraad voor gezorgd dat deze wandelingen volledig toegankelijk zijn voor personen met een handicap;
 • onze nieuwe website is aangepast aan personen met een visuele handicap;
 • personen met een handicap kunnen de sportaccommodaties aan een goedkoper tarief huren;
 • we organiseren mee de kantonnale G-sportdag en G-watersportdag;
 • sportclubs worden ondersteund in hun inclusiewerking en kunnen G-werkingssubsidies aanvragen.

Dienst Welzijn

 • biedt logistieke ondersteuning aan de adviesraad voor personen met een handicap;
 • biedt vrijwilligerswerk aan personen met een handicap aan;
 • Halense verenigingen die iets organiseren samen met een instelling of vereniging voor personen met een handicap, kunnen beroep doen op een inclusiesubsidie om de activiteiten te ondersteunen;
 • verenigingen die aangesloten zijn bij de adviesraad voor personen met een handicap kunnen beroep doen op een werkingssubsidie.

LDC De Klapstoel

 • organiseert activiteiten en vormingen voor iedereen; dit om de zelfredzaamheid te vergroten;
 • De Klapbus trekt naar buurten die ver van het centrum gelegen zijn om soep uit te delen en om contacten tussen buurtbewoners te bevorderen;
 • de kofferruimte van De Klapbus wordt optimaal benut om een aantal voorzieningen aan te bieden waardoor mensen zich minder moeten verplaatsen, zoals bijvoorbeeld een laptop met eID lezer om tegemoetkomingen aan te vragen, aanvragen van documenten van de burgerlijke stand of bevolking, een printer voor het uitprinten van formulieren, de verkoop van huisvuilzakken en PMD zakken, …;
 • De Klapbus zorgt met 7 passagierszetels voor vervoer van en naar de Klapstoel.

Buitenschoolse Kinderopvang

 • in de BKO kunnen we beroep doen op een vrijwilliger met een handicap;
 • we bieden inclusieve opvang aan, in de mate van de draagkracht van de organisatie.

OCMW

 • organiseert de Minder Mobielen Centrale: een vervoersdienst die beroep doet op vrijwilligers voor het vervoer van minder mobiele personen;
 • biedt individuele hulpverlening aan zoals o.a. parkeerkaarten, inkomst vervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming, thuiszorgdiensten, …

Contactinformatie