Stedenbouwkundig attest

Als je de inlichtingen over een perceel, gelegen in het Vlaamse Gewest, bevestigd wil zien, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heb je meer zekerheid.

Het stedenbouwkundig attest is een document dat afgeleverd wordt door het college van burgemeester en schepenen en dat, op basis van een plan, aangeeft of het ontwerp in aanmerking komt voor een omgevingsvergunning. De aanvraag doorloopt dezelfde procedure als een aanvraag tot omgevingsvergunning, waarbij adviezen worden gevraagd aan adviesinstanties.

Je kan dus zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid krijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Voorwaarden

  • Je hoeft geen eigenaar te zijn van het perceel waarvoor je het stedenbouwkundig attest aanvraagt.
  • Je hebt ook geen architect nodig om een stedenbouwkundig attest aan te vragen.

Procedure

HOE VRAAG IK HET ATTEST AAN?

Je kan een stedenbouwkundig attest aanvragen aan de hand van het aanvraagformulier. 

WAAR VRAAG IK HET ATTEST AAN?

Je moet het stedenbouwkundig attest aanvragen bij de instantie die bevoegd is voor het afleveren van de omgevingsvergunning. Voor particulieren is dit bijna altijd het stadsbestuur.

Opgelet!

Onze diensten werken steeds op afspraak. Je kan telefonisch een afspraak maken op het nummer 013 61 81 20 of via het digitaal loket. 

Bedrag

Het aanvragen van een stedenbouwkundig attest kost € 75.

Op de aanvragen tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning, melding of verzoek tot bijstelling van de vergunning, meldingen van overdracht alsook andere administratieve stukken, wordt een retributie gevestigd. Hoeveel de retributie bedraagt, hangt af van het dossier dat je indient. De exacte kostprijs kan je terugvinden in het 'retributiereglement Omgevingsvergunning' van de stad Halen.

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende stedenbouwkundige attesten en stedenbouwkundige inlichtingen.

Retributiereglement betreffende de omgevingsvergunningvan de stad Halen.

Cover retributiereglement omgevingsvergunning