Omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of vegetaties ('Natuurvergunning')

Op 23 februari 2017 werden de natuurvergunning, de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning samengevoegd tot de omgevingsvergunning.

In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk. Vandaar dat in bepaalde gebieden wijzigingen aan vegetaties of kleine landschapselementen verboden zijn of dat er een natuurvergunning nodig is. Het gaat dan om een omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of een omgevingsvergunning voor het wijzigen van vegetaties:

 • Kleine landschapselementen (KLE) zijn bijvoorbeeld:
  • houtkanten, struwelen, hagen, perceelsrandbegroeiingen,
  • sloten, poelen, veedrinkputten, waterlopen, bronnen,
  • bermen, holle wegen, graften, dijken,
  • bomen, hoogstamboomgaarden.
 • Vegetaties zijn natuurlijke en half-natuurlijke begroeiingen zoals:
  • vennen, heiden, moerassen, schorren, slikken, duinvegetaties,
  • graslanden,
  • loofbossen, houtachtige beplantingen.

Voorwaarden

VERBODEN TE WIJZIGEN

Deze landschapselementen mogen niet gewijzigd worden:

 • holle wegen,
 • graften (sterke knikken in het reliëf van hellinggronden; ze zijn meestal begroeid met bomen of struiken),
 • bronnen.

Deze vegetaties mogen niet gewijzigd worden:

 • historisch permanente graslanden (en daaraan verbonden micro-reliëf en poelen), die gelegen zijn
  • in de groene bestemmingen (groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden) op de bestemmingsplannen en de bestemmingsgebieden die vergelijkbaar zijn met die gebieden,
  • in beschermd cultuurhistorisch landschap,
  • in de beschermingsgebieden Poldercomplex en Het Zwin,
  • op de kaart opgemaakt door de Vlaamse Regering.
 • vennen en heiden,
 • moerassen en waterrijke gebieden,
 • duinvegetaties.

AFWIJKING OF ONTHEFFING OP HET VERBOD?

Een ontheffing op dit verbod op het wijzigen van kleine landschapselementen of vegetaties moet je aanvragen bij de provinciale dienst AVES van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Contactgegevens ANB, Adviezen en vergunningen Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 5
3500 Hasselt
T 011 74 25 04
E aves.lim.anb@lne.vlaanderen.be

OMGEVINGSVERGUNNING NODIG?

Een omgevingsvergunning is verplicht voor de wijziging van kleine landschapselementen en vegetaties in:

 • groen-, park- , buffer-, bos-, vallei-, en brongebieden,
 • agrarische gebieden met ecologisch belang en agrarische gebieden met bijzondere waarde,
 • natuurontwikkelingsgebieden,
 • beschermde duingebieden,
 • vogel- en habitatrichtlijngebieden,
 • Ramsar-watergebieden.

OPGELET! Een omgevingsvergunning is ook verplicht voor de wijziging van kleine landschapselementen in agrarische gebieden, landschappelijk waardevolle agrarische gebieden en IVON-gebieden.

Een aparte vergunning is niet verplicht als het ANB adviseert bij de beoordeling van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor dezelfde ingreep. Als er advies is van het ANB, geldt de omgevingsvergunning ook voor de natuurwijziging. Advies vragen aan de provinciale diensten van het ANB is in dergelijke gevallen dus aangeraden. Zo wordt voorkomen dat de aanvrager twee vergunningsaanvragen moet indienen.

Procedure

Wanneer de vergunning deel uitmaakt van een omgevingsproject (stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten), moet de aanvraag gebeuren via het Omgevingsloket. In het andere geval vraag je de omgevingsvergunning aan met het formulier 'Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen'.

Burgers en bedrijven kunnen een omgevingsvergunning aanvragen bij het stadsbestuur. Wie niet akkoord gaat met de beslissing van het schepencollege over zijn vergunningsaanvraag, kan in beroep gaan bij de Bestendige Deputatie van de provincie. Dat beroep bevestigt, wijzigt of vernietigt dan de beslissing van de gemeente.

Alleen organisaties met publiekrechtelijk statuut (zoals gemeenten en OCMW's, polders en wateringen, ...) moeten hun vergunningsaanvraag rechtstreeks indienen bij het provinciebestuur.

Bedrag

Op de aanvragen tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning, melding of verzoek tot bijstelling van de vergunning, meldingen van overdracht alsook andere administratieve stukken, wordt een retributie gevestigd. Hoeveel de retributie bedraagt, hangt af van het dossier dat je indient. De exacte kostprijs kan je terugvinden in het 'Retributiereglement betreffende de omgevingsvergunning' van de stad Halen.

Uitzonderingen

De vergunningsplicht geldt niet:

 • op huiskavels (zoals gedefinieerd in het Natuurdecreet, artikel 2, 35°) van een vergunde woning of bedrijfsgebouw (van een landbouw- of veeteeltinrichting) gelegen binnen een straal van 100 meter rond het gebouw (dit wordt 50 meter als het om een groene bestemming gaat),
 • als je al over een omgevingsvergunning beschikt waarbij advies van de Agentschap Natuur en Bos werd gevraagd (bijvoorbeeld voor het kappen van een boom),
 • als de werken kaderen in een goedgekeurd beheersplan,
 • als het om normale onderhoudswerken gaat. In de 'Code voor goede natuurpraktijk i.f.v. wijzigingen van vegetatie en van kleine landschapselementen' wordt omschreven wat onder 'normaal onderhoud' verstaan moet worden. Zie daarvoor Bijlage 1 van de Omzendbrief LNW/98/01.

Regelgeving

 • Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (het zogenaamde Natuurdecreet).
 • Uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (het zogenaamde Vegetatiebesluit).
 • Omzendbrief LNW/98/01 betreffende algemene maatregelen inzake natuurbehoud en wat de voorwaarden voor het wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen betreft, van 10 november 1998 (B.S. 17 februari 1999)(561.35 kB).
 • Retributiereglement betreffende de omgevingsvergunning.

Cover retributiereglement omgevingsvergunning