Kleine landschapselementen (KLE)

Onder kleine landschapselementen verstaan we solitaire bomen, (solitaire) bomengroepen, hagen, haagkanten of heggen, bomenrijen, struweelkanten, holle wegen, bomengroepen, boomgaarden, bossen, struwelen, poelen, ...

In bepaalde gebieden zijn wijzigingen aan vegetaties of kleine landschapselementen verboden of is er een natuurvergunning nodig is. Het gaat dan om een omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of een omgevingsvergunning voor het wijzigen van vegetaties.

In juni 1997 verzocht het schepencollege van de stad Halen de Limburgse Intercommunale voor Milieubeheer om het opstellen van een 'Inventarisatie en evaluatie van de kleine landschapselementen in de stad Halen'.
Heel het grondgebied van de stad Halen diende geïnventariseerd te worden met uitzondering van de industriezones, ambachtelijke zones, woongebieden, bossen en het Gorembroek.

Er werd een inventarisatie en kartering uitgevoerd van de kleine (half-) natuurlijke landschaps­ele­men­ten, die omwille van landschapsesthetische, landschaps­ecolo­gische, natuurweten­schappelijke en/of cultuurhistorische redenen als belangrijk beschouwd worden.

Cover studie KLE 


De ­resultaten van de inventarisatie kunnen een basis zijn voor het ontwikkelen van een gemeente­lijk beleid inzake kleine landschapselementen, zoals de opmaak van een beheersplan voor (gemeentelijke) kleine landschapselementen of een subsidiereglement voor aanleg, herstel en onderhoud van particuliere kleine landschapselementen. De inventaris van kleine landschapselementen is ook bruikbaar als basisinformatie voor een visie-ontwikkeling van het wegenpatroon in het landelijk gebied.

Je kan de tekst digitaal raadplegen. De foto's, kaarten en de inventarisfiches zelf kan je raadplegen bij de milieudienst.

Geveltuintjes 

De gemeenteraad van mei 2022 keurde het reglement 'aanleg geveltuintjes' goed. Je kan een aanvraag indienen door het ingevulde document aan de milieudienst te bezorgen.