Elektronische vreemdelingenkaart

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Er zijn 9 types vreemdelingenkaarten:

 • elektronische A kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur
 • elektronische B kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur
 • elektronische C kaart: verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 • elektronische D kaart: verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene
 • elektronische kaart: verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden
 • elektronische E+ kaart: verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf
 • elektronische F kaart: verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging
 • elektronische F+ kaart: duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg
 • elektronische H kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer

eID vreemdelingen

IS JE EID KAART GESTOLEN OF BEN JE ZE VERLOREN?

Is je eID gestolen? Meld de diefstal van je eID dan eerst bij de politie van de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden (of bij het wijkkantoor in Halen) én daarna bij de dienst Bevolking. De politie zal je een bewijs van aangifte van verlies of diefstal afleveren met al je gegevens dat tijdelijk je eID vervangt. Breng zeker een recente pasfoto mee. Anders kan de politie het attest niet afleveren. Je eID zal onmiddellijk geblokkeerd worden en een nieuwe kaart wordt aangevraagd.

Ben je jouw eID verloren? Kom dan onmiddelijk naar de dienst Bevolking. De ambtenaar geeft je dan een bewijs van aangifte van verlies of diefstal met al je gegevens dat tijdelijk je eID vervangt. Breng zeker een recente pasfoto mee. Breng zeker een recente pasfoto mee. Anders kan de ambtenaar het attest niet afleveren. Je eID zal onmiddellijk geblokkeerd worden en een nieuwe kaart wordt aangevraagd.

Is het onmogelijk om naar de politie of het stadhuis te komen, dan moet je onmiddellijk contact opnemen met de helpdesk van het Rijksregister op het telefoonnummer 02 518 21 23 of met de toepassing “DocStop” op het telefoonnummer 00800 2123 2123 (ook beschikbaar in het buitenland). De elektronische functies van je eID zullen dan door de helpdesk opgeschort worden. Hierna zal je echter wel zelf nog naar de politie of het stadhuis moeten gaan om het bovenvermelde bewijs van aangifte van diefstal of verlies aan te vragen.

Procedure

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart is verschillend naargelang de nationaliteit en het doel van je verblijf.

Je kan je elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij de dienst Vreemdelingenzaken.

Een tiental dagen na de aanvraag zal je de pin- en pukcode ontvangen waarna je de elektronische vreemdelingenkaart kan ophalen. 
Ben je de persoonlijke pin- en pukcode van je elektronische identiteitskaart verloren, dan kan je op de dienst Bevolking of via de website van de FOD Binnenlandse Zaken nieuwe codes aanvragen. Let op, de hele procedure kan een drietal weken in beslag nemen en brengt extra kosten met zich mee (zie verder).

Meebrengen

Bij de aanvraag van je elektronische vreemdelingenkaart:

 • je huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart;
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's.
 • je huidige identiteitskaart of (in geval van verlies of diefstal) het vervangingsattest.

Bij het afhalen van je elektronische vreemdelingenkaart:

 • de brief die je thuis kreeg met de vraag je elektronische vreemdelingenkaart af te halen en waarop ook je pin- en pukcode vermeld staan.

Bedrag

Een (duplicaat van een) elektronische vreemdelingenkaart kost € 25.

Een aanvraag voor een nieuwe pin- en pukcode kost € 5.

Regelgeving

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

 • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
 • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
 • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.