Algemeen directeur - Ingrid Vrancken

Algemeen directeur - Ingrid Vrancken

Op 1 augustus 2018 hebben alle gemeenten en OCMW’s afscheid genomen van hun secretaris en financieel beheerder. Sindsdien staat in elke gemeente één algemeen directeur aan het hoofd van gemeente én OCMW en is één financieel directeur verantwoordelijk voor beide organisaties.

Algemeen directeur van de stad Halen is Ingrid Vrancken. Zij:

 • staat in voor de algemene leiding en werking van de diensten van de gemeente en van de diensten van het OCMW bij de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid,
 • adviseert de gemeenteraad (GR), de voorzitter van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW), de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen (CBS), de burgemeester, het vast bureau (VB), de voorzitter van het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak,
 • rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen, aan het vast bureau en aan het bijzonder comité voor de sociale dienst,
 • vervult de scharnierfunctie tussen de politieke beleidsorganen en de gemeentelijke en OCMW-organisatie,
 • staat aan het hoofd van het personeel van de gemeente en van het OCMW en is bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer,
 • zorgt in overleg met het managementteam voor de opmaak van:
  • het voorontwerp van het organogram;
  • het voorontwerp van de rechtspositieregeling van het personeel;
  • het voorontwerp van de beleidsrapporten en de opvolgingsrapportering;
  • de inventaris,

Waar kan je ons bereiken?