Erkenning sportvereniging

De stad Halen beschikt over een bruisend verenigingsleven, waarin de sportverenigingen goed vertegenwoordigd zijn. De stad wil dan ook sportinitiatieven die de Halenaren van hun sportiefste kant laten zien, een financieel duwtje in de rug geven.

Je kan enkel een beroep doen op een sportsubsidie als je sportvereniging erkend is door het stadsbestuur. Is je vereniging nog niet erkend, dan kan je dus altijd een erkenning aanvragen bij het stadsbestuur en een beroep doen op subsidies voor de werking van je vereniging.

Voorwaarden

  • de vereniging beoefent of richt hoofdzakelijk sportactiviteiten in die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter,
  • de sportvereniging moet opgericht zijn door het privé-initiatief, zonder beroepsdoeleinden, winst- of handelsoogmerk,
  • de sportvereniging moet een open vereniging zijn; iedereen kan dus lid worden van de sportvereniging op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt,
  • de sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben met minstens 3 personen,
  • de sportvereniging ontplooit haar sportactiviteiten hoofdzakelijk op grondgebied van de gemeente en heeft een werking in het Nederlandse taalgebied,
  • de sportvereniging moet minstens één jaar actieve sportwerking kunnen aantonen op de datum van aanvraag.

Procedure

  • Vul het aanvraagformulier in en bezorg het voor 15 mei aan de Sportdienst.
  • De bekendmaking van de erkenning gebeurt door het college van burgemeester en schepenen op advies van de Sportraad en vindt plaats vóór 30 juni door schriftelijke mededeling op het adres van de zetel van de sportvereniging.

Meebrengen

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier,
  • een kopie van de statuten of het huishoudelijk reglement van de sportvereniging.

Regelgeving

Reglement erkenning sportvereniging

Cover reglement erkenning sportvereniging

Contactinformatie