Huwelijk

Onze stadsdiensten werken steeds op afspraak. Gelieve telefonisch contact op te nemen via het nummer 013 61 81 20 of maak online een afspraak via https://afspraken.halen.be/

 

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand, in de raadszaal van het stadhuis.

Een huwelijk kan elke weekdag plaatsvinden, met uitzondering van zon- en feestdagen. De datum en het uur worden samen met de ambtenaar van de Burgerlijke Stand besproken en vastgelegd. Indien er meerdere huwelijken op eenzelfde dag worden voltrokken, wordt er enkel aaneensluitend gehuwd.

Een huwelijksdatum kan maximaal één jaar voordien gereserveerd worden door één van de aanstaande echtgenoten. Deze reservatie is echter nog geen huwelijksaangifte.

Huwelijken worden enkel voltrokken in het Nederlands. Indien één van beide partners of getuigen deze taal niet spreekt of verstaat, ben je wettelijk verplicht op eigen kosten een beëdigde tolk mee te brengen.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Procedure

Het huwelijk vindt plaats in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Wonen beide partners in het buitenland? Dan kan je aangifte doen in:

 • jouw laatste woonplaats of die van je partner
 • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van jezelf of je partner
 • jouw geboorteplaats of die van je partner

Van zodra jullie een datum hebben gekozen voor jullie huwelijk, kunnen jullie de dienst Burgerzaken contacteren om de datum vast te leggen. Een aantal weken voor de trouwdatum worden jullie uitgenodigd om het huwelijksdossier te vervolledigen en de praktische zaken te overlopen. 

Als je een andere nationaliteit hebt dan de Belgische, moet je eerst de nodige documenten voorleggen aan de dienst Burgerzaken (zie pagina 'Huwelijksaangifte'). Deze documenten mogen maximaal 1 jaar oud zijn.

Je mag maximum 4 getuigen aanduiden om aanwezig te zijn bij het huwelijk en om de huwelijksakte mee te ondertekenen. Een getuige moet meerderjarig zijn, maar hoeft geen bloedverwant te zijn.

Je wordt door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de echt verbonden in de raadszaal van het stadhuis. 

De ambtenaar maakt dadelijk een huwelijksakte op. Die akte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.

Je krijgt een trouwboekje, waarin eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend wordt vermeld en waarin later bijvoorbeeld de kinderen worden ingeschreven.

Meebrengen

 • Beide partners en de eventuele getuigen moeten hun identiteitskaart meenemen.
 • Als één van de partners de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

 • Als er een huwelijkscontract is, moet je niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

Bedrag

Een burgerlijk huwelijk kost € 20 voor de digitale huwelijksakte

en afhankelijk van het tijdstip: 

 • tijdens de kantooruren van het stadhuis: gratis 
 • op werkdagen, na de kantooruren: € 30 
 • op zaterdag: € 50