Infrastructuursubsidie Halense vereniging

De infrastructuursubsidie is voorzien voor investeringen in infrastructuur die noodzakelijk zijn voor de oprichting, verdere uitbouw of instandhouding van een vereniging of voor het uitvoeren van werken, aankopen en onderhoud van apparaten in het kader van de brandveiligheid van het gebouw, ... 

Voorwaarden

Een vereniging kan een aanvraag indienen voor een infrastructuursubsidie indien zij:

 • erkend is door een Halense adviesraad,
 • zelf 50 % van de investering kan dragen,
 • de investering doet op het grondgebied van de stad Halen,
 • over de nodige vergunningen beschikt,
 • een investering in infrastructuur doet die noodzakelijk is voor de oprichting, verdere uitbouw of instandhouding van het initiatief,
 • werken, aankopen en onderhoud apparaten uitvoert in het kader van de brandveiligheid van het gebouw,
 • werken uitvoert specifiek voor verfraaiing en decoratie.

De vereniging die om subsidiëring vraagt moet:

 • ofwel eigenaar, opstalhouder of erfpachter zijn van de grond of accommodatie,
 • ofwel huurder zijn van de accommodatie die eigendom is van de stad Halen,
 • ofwel huurder zijn van de accommodatie die geen eigendom is van stad Halen op voorwaarde dat de aanvrager op het ogenblik van de aanvraag een schriftelijke bevestiging van de eigenaar/beheerder kan voorleggen dat de vereniging nog minstens 5 jaar over de accommodatie kan beschikken.

Procedure

 • Vul het bijhorende aanvraagformulier in en bezorg het voor 30 september aan de betrokken stadsdienst.
 • De stadsdienst maakt de aanvraag over aan de betrokken adviesraad, die binnen een termijn van 40 kalenderdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag, advies uitbrengt aan de betrokken stadsdienst.
 • De stadsdienst dient de aanvraag en het advies van de adviesraad in bij het college van burgemeester en schepenen.
 • Indien het college van burgemeester en schepenen de aanvraag negatief beoordeelt brengt zij haar gemotiveerde beslissing ter kennis van de aanvragende vereniging. Indien het college van burgemeester en schepenen de aanvraag positief beoordeelt brengt zij de stadsdienst hiervan op de hoogte. Vervolgens licht de stadsdienst de aanvragende vereniging in.

Meebrengen

 • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier,
 • gedetailleerde beschrijving van de huidige situatie (eventueel met foto's),
 • een overzicht van welke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, 
 • een afbetalingsplan = op welke wijze kan de vereniging het eigen aandeel financieren?

Bedrag

De subsidie die uitgekeerd wordt, zal maximaal € 5.000 bedragen. Er zijn verschillende uitkeringscategorieën te onderscheiden, die je kan raadplegen in het reglement.

Regelgeving

Subsidiereglement - Infrastructuursubsidie Halense vereniging

Cover subsidiereglement infrastructuur

Contactinformatie