Jeugd- en jongerencultuursubsidie

De stad Halen beschikt over een bruisend verenigingsleven, niet in het minst voor de jeugd. Verschillende jeugdverenigingen en jeugdclubs dragen daar hun steentje zeker aan bij. Het stadsbestuur wil daarom graag deze jeugdinitiatieven een financieel duwtje in de rug geven waar mogelijk.

Via de jeugd- en jongerencultuursubsidie wil het stadsbestuur initiatieven stimuleren die vernieuwend, experimenteel en cultuur verbredend zijn en niet aangeboden worden in de traditionele werking van de plaatselijke jeugdwerkinitiatieven. Het kan bijvoorbeeld gaan over podiumkansen, DJ contest, stand-up comedy, creatief met kleuters, dansen, musiceren, fotografie, acteren, ...

Voorwaarden

 • de vereniging moet erkend zijn door de jeugdraad,
 • het project moet gericht zijn op de gemeenschap of op een groep jongeren en wil nieuwe artiesten een duwtje in de rug geven,
 • het project moet beperkt zijn in tijd met een maximum van 1 jaar,
 • de subsidie is bestemd voor initiatieven ter bevordering van kunst door en voor de Halense jeugd:
  • georganiseerd door of in samenwerking met de gemeentelijke Jeugdraad, kindergemeenteraad of particuliere jeugdverenigingen als dusdanig erkend door de Jeugdraad en het college van burgemeester en schepenen,
  • door intergemeentelijke samenwerking,
  • tijdelijk georganiseerde groep jongeren (minstens 3).

Procedure

 • Vul het bijhorende aanvraagformulier A in en bezorg het, samen met de nodige documenten, 2 maanden voor de datum van de activiteit, aan de Jeugddienst.
 • Je aanvraag wordt voorgelegd op de eerstvolgende vergadering van de Jeugdraad.
 • Het advies van de Jeugdraad wordt uiterlijk 14 dagen na de vergadering schriftelijk overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Het college beslist dan binnen de twee weken na ontvangst van een positief advies, over het toe te kennen subsidiebedrag.
 • Het college deelt het bedrag van de toegekende subsidie uiterlijk 10 dagen na de beslissing schriftelijk mee aan de aanvrager en aan de voorzitter van de Jeugdraad.

Meebrengen

 • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier A,
 • facturen van alle onkosten die gemaakt zijn,
 • een afrekening met alle inkomsten en uitgaven van het project.

Bedrag

Het toegekende subsidiebedrag kan maximum € 400 bedragen en dekt maximum 75 % van de kosten.

Het bedrag kan alleen uitbetaald worden als er effectief verlies gemaakt werd.

Regelgeving

Subsidiereglement - Jeugd- en jongerencultuursubsidie

Cover subsidiereglement jeugd- en jongerencultuursubsidie