Kadaster

Van alle eigendommen in de stad Halen bestaan kadastrale plannen en kadastrale leggers met gegevens over de eigenaars en de eigendommen zelf. Deze gegevens worden opgemaakt en bijgewerkt door het Ministerie van Financiën.

Het KB van 19 maart 1996 stelt dat enkel de administratie van het kadaster kadastrale inlichtingen mag verschaffen. Het stadsbestuur mag enkel het kadastraal inkomen meedelen aan de eigenaars en huurders van het goed dat zij bezitten of waarvan zij huurder zijn (omzendbrief van 7 april 1997).

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID) kan je ook je persoonlijke gegevens raadplegen en een uittreksel uit het kadaster aanvragen via de toepassing ‘MyMinfin’ van de FOD Financiën.

Contactinformatie