Natuurbeheerplan Webbekomsbroek en Borchbeemden

23
jun
2020

Het nieuwe natuurbeheerplan voor het domein Webbekomsbroek-Borchbeemden, gelegen in de vallei van de Demer tussen Halen en Diest, schetst een geïntegreerde visie op landschap, waterbeheer en recreatie en beschrijft de te nemen maatregelen op de gronden van de Vlaamse overheid om deze visie te realiseren gedurende de planperiode van 24 jaren. Hierbij wordt aandacht besteed aan de multifunctionaliteit van het gebied met de focus op Europees en Vlaams natuur- en waterbeleid.

Landschap
Op basis van abiotische factoren zoals bodemsamenstelling en grondwaterpeilen, en op basis van historisch grondgebruik, streeft het natuurbeheerplan een consistente landschapsopbouw na in het gebied. De verschillende landschapsdelen vormen elk het leefgebied voor een specifieke en vaak zeldzaam geworden fauna en flora.
De beschreven beheermaatregelen zijn gericht op de ontwikkeling van de landschapsvisie, op het versterken van de gradiënten tussen de landschapsdelen en op het (deels) wegwerken van een aantal bedreigingen voor de natuurwaarden in het gebied. Belangrijke bedreigingen zijn verdroging, ontbossing, aanplantingen van productiehout zoals populieren, achterstallig beheer van houtkanten en (knot)wilgen en de verspreiding van invasieve exoten.

Waterbeheer
Water speelt een belangrijke rol binnen het plangebied. Het Webbekomsbroek fungeert immers als een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) waar water wordt geborgen om wateroverlast in stroomafwaartse woonkernen zoals Diest te voorkomen. Anderzijds bepalen de grondwaterstanden en het overstromingsregime welke natuurtypes tot ontwikkeling kunnen komen. Omdat het waterbeheer vroeger éénzijdig gericht was op het zo snel mogelijk afvoeren van water, is het gebied verdroogd. De grondwaterstanden zijn momenteel te laag om de gewenste vegetaties tot ontwikkeling te laten komen.
Door de geplande ingrepen verkleint de opslagcapaciteit van het gecontroleerde overstromingsgebied niet, het beschermingsniveau tegen wateroverlast blijft hetzelfde. Tegelijkertijd wordt het gebied beter bestand tegen de steeds langere droogteperioden ten gevolge van de klimaatwijziging door oppervlaktewater op te houden en in de bodem te laten indringen. Hierdoor nemen eveneens de kansen voor de ontwikkeling van waardevolle natuur fors toe.

Recreatieve ontsluiting 
Voor de recreatieve ontsluiting van het gebied start het natuurbeheerplan met wat er al is: een zeer actief natuureducatief bezoekerscentrum Webbekomsbroek met jaarlijks 15.000 bezoekers, een ruim aanbod aan wandel-en fietspaden, hengelmogelijkheden in en rond domein Webbekomsbroek-Borchbeemden en een ruime hondenlosloopzone. De lange wandelroute (rood - 9 km) wordt opgewaardeerd via een nieuw traject met een wandelbrug over het Zwartwater en een pad door het zeer attractieve landschap.

Samenvattend zet dit natuurbeheerplan in op een betere systeemwerking van de vallei van de Demer tussen Halen en Diest, met beter functionerende ecosysteemdiensten voor de omwonenden en bezoekers van het plangebied:

- een rijke biodiversiteit met typische en vaak zeldzame soorten.

- een veilige berging van overstromingswater bij piekdebieten.

- een natuurlijke sponswerking voor oppervlaktewater voor een hoger grondwaterpeil tijdens droge periodes.

- een plaats waar mensen de natuur kunnen beleven op verschillende manieren.

- een gebied waar mensen kunnen ontspannen en er rust vinden.

- opslag voor koolstofdioxide (permanente graslanden op kleibodems, venen en inheemse, diverse bossen capteren zeer veel koolstof).

- een klimaatbuffer tegen een veranderend klimaat.

Infomomenten

Er worden twee infowandelingen georganiseerd. Deze zullen plaatsvinden op volgende data:

  • Woensdag 1 juli om 19.00 u. in het Webbekoms Broek, Bezoekerscentrum Webbekomsbroek 
  • Zondag 12 juli om 14.00 u. parking Dancing Astrid, Vanzurpelendijk, Zelem

Je kan via deze link het volledige dossier met kaarten en bijlages vinden: https://www.natuurenbos.be/natuurbeheerplannen-inzien/natuurbeheerplannen-in-publieke-consultatie

Contactinformatie