Samenstelling college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan binnen de gemeente en staat onder meer in voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad. Als we de vergelijking zouden maken met het bestuur van Vlaanderen, dan is het schepencollege de Vlaamse Regering, terwijl de gemeenteraad het Vlaams Parlement is.

Tot de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen behoren onder meer:

  • beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen,
  • aanstellen van het stadspersoneel,
  • financieel beheer van de gemeente,
  • voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten,
  • opleggen van administratieve sancties,

De burgemeester zit het college van burgemeester en schepenen voor en opent en sluit de vergaderingen.

De schepenen worden onder de gemeenteraadsleden verkozen tijdens de installatievergadering. Het aantal schepenen hangt af van het inwonersaantal van de stad. De volgorde van verkiezing van schepenen is ook belangrijk. De schepen die als eerste wordt verkozen, wordt aangeduid als 'eerste schepen' en is de eerste in lijn om de taken van de burgemeester over te nemen tijdens zijn afwezigheid. Het college van burgemeester en schepenen moet bestaan uit personen van verschillend geslacht.

Het college van burgemeester en schepenen worden verkozen voor een periode van zes jaar.

De komende zes jaar zullen 6 schepenen 4 mandaten verdelen en de burgemeester bijstaan. In 2019 gaan we van start met onderstaande samenstelling. 

Het schepencollege van Halen

Vergadering

Het college vergadert elke maandag om 16.00 u. in gesloten zitting.

Algemeen directeur Ingrid Vrancken woont de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen bij. Zij maakt de verslagen op. 

Contactinformatie