Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van de stad en bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. De verkiezingen vinden om de zes jaar plaats op de tweede zondag van oktober. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op zondag 13 oktober 2024.

De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en kan daarvoor algemene regels vaststellen. Zij heeft dus de wetgevende macht in de gemeente.
Als we de vergelijking zouden maken met het bestuur van Vlaanderen, dan is de gemeenteraad het Vlaams Parlement, terwijl het schepencollege de Vlaamse Regering is.

Tot de bevoegdheden van de gemeenteraad behoren onder meer:

 • vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget en de budgetwijzigingen en de jaarrekeningen,
 • vaststellen van het organogram, de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het personeel
 • vaststellen van de gemeentelijke reglementen (subsidies, belastingen en retributies, …),
 • vaststellen van politieverordeningen,
 • goedkeuren van beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten,
 • aanstellen van de algemeen directeur en de financieel directeur,
 • inrichten van adviesraden en overlegstructuren,
 • vaststellen van een systeem van klachtenbehandeling,
 • ...

Het aantal gemeenteraadsleden varieert naargelang het bevolkingsaantal van de stad. De gemeenteraad in Halen bestaat, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, uit 16 raadsleden.

Gemeenteraad van Halen

VOORZITTER

GEMEENTERAADSLEDEN

Gemeenteraad Halen 2019-2024

Vergadering

De voorzitter van de gemeenteraad zit de gemeenteraad voor en opent en sluit de vergaderingen.

De gemeenteraad vergadert telkens op de laatste maandag van de maand (uitgezonderd juli en augustus) om 20.00 u. De zitting vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als:

 • het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken,
 • de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid.

Algemeen directeur Ingrid Vrancken woont de vergaderingen van de gemeenteraad bij. Zij maakt de verslagen op.

Contactinformatie