Samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het beleid van het OCMW en kan daarvoor algemene regels vaststellen. Zij heeft dus de wetgevende macht voor het OCMW.

De raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit dezelfde 21 rechtstreeks verkozen leden als de gemeenteraad. Haar samenstelling wordt dus, samen met de gemeenteraad, om de 6 jaar opnieuw bepaald door de gemeenteraadsverkiezingen.

Tot de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn behoren onder meer:

  • opstellen van de reglementen van het OCMW,
  • vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies,
  • vaststellen van wat onder het begrip 'dagelijks bestuur' moet worden verstaan,
  • vaststellen van een systeem van klachtenbehandeling,
  • goedkeuren van beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten,
  • aanstellen van de ombudsman,

Raad voor maatschappelijk welzijn Halen

VOORZITTER

  • Kris Jacobs (CD&V) - Zilveren Helmenstraat 29, M 0477 83 01 03, E  kris.jacobs@halen.be 

RAADSLEDEN

Raad voor maatschappelijk welzijn 2019-2024

Vergadering

De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege ook de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, zit de raad voor en opent en sluit de vergaderingen.

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert telkens op de 1ste maandag van de maand (uitgezonderd juli en augustus) aansluitend aan de zitting van de gemeenteraad. De zitting vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis.

De vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn openbaar, behalve als:

  • het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken,
  • de raad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid.

Algemeen directeur Ingrid Vrancken woont de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn bij. Zij maakt de verslagen op.

Contactinformatie