Samenstelling vast bureau

Het vast bureau is het uitvoerend orgaan binnen het OCMW en staat onder meer in voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Het vast bureau bestaat uit dezelfde leden als het college van burgemeester en schepenen. Haar samenstelling wordt dus, samen met het college, om de 6 jaar opnieuw bepaald door de gemeenteraadsverkiezingen.

Tot de bevoegdheden van het vast bureau behoren onder meer:

  • beheer over de inrichtingen en eigendommen van het OCMW,
  • aanstellen van het OCMW-personeel,
  • financiële beheer van het OCMW,
  • voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten,

Vergadering

De burgemeester is de voorzitter van het vast bureau, zit het vast bureau voor en opent en sluit de vergaderingen.

Het vast bureau vergadert elke maandag, na de zitting van het college van burgemeester en schepenen, in gesloten zitting.

Algemeen directeur Ingrid Vrancken woont de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen bij. Zij maakt de verslagen op. 

Contactinformatie