Subsidie duurzame ontwikkeling en klimaat

In de stad Halen wonen heel wat milieubewuste individuen, die zorg dragen voor natuur en omgeving en begaan zijn met klimaat en duurzaamheid. Het stadsbestuur wil dan ook initiatieven die de duurzame ontwikkeling in onze stad bevorderen, een financieel duwtje in de rug geven.

Als je als particulier, vereniging of school een bijdrage levert aan de duurzame ontwikkeling en de uitvoering van het klimaatplan van de stad Halen, dan kan je een aanvraag voor een subsidie indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
Voorbeelden zijn maatregelen die genomen worden in particuliere woningen om energieverliezen te vermijden of energie efficiëntie te bevorderen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moeten de aanvrager en alle projectpartners aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • een bijdrage leveren aan wat nagestreefd wordt via het klimaatplan van de stad Halen,
  • voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit eerdere vergunningen of toekenningen van gelijkaardige of andere subsidies van de stad Halen,
  • geen activiteiten uitoefenen die als strijdig kunnen worden beschouwd met de principes van duurzame ontwikkeling en/of niet het onderwerp zijn (geweest) van gerechtelijke procedures in die zin,
  • op het moment van de aanvraag nog niet eerder een subsidie hebben verkregen in het kader van dit reglement voor hetzelfde project.

Voor de specifieke inhoudelijke en financiële voorwaarden verwijzen we je graag door naar het reglement.

Procedure

  • Vul het aanvraagformulier in en bezorg het voor 15 september aan de Milieudienst.
  • De Milieuraad toetst de aanvragen aan de voorwaarden bepaald in het reglement. De projecttoetsing gebeurt aan de hand van een beoordelingsformulier.
  • Het college van burgemeester en schepenen beslist uiterlijk 30 november van het jaar waarin de aanvraag werd ingediend of de aanvraag al of niet in aanmerking komt voor een subsidie en bij een toekenning van de subsidie welk subsidiebedrag wordt toegekend.

Meebrengen

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier,
  • een kopie van elke factuur.

Bedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximum 50 % van de totale kostprijs van het project. Het subsidiebedrag kan ook niet hoger zijn dan € 200 per project.

Regelgeving

Subsidiereglement betreffende duurzame ontwikkeling en klimaat - particulieren
Subsidiereglement betreffende duurzame ontwikkeling en klimaat - verenigingen

Cover subsidiereglement duurzame ontwikkeling particulierenCover subsidiereglement duurzame ontwikkeling verenigingen