Subsidie voor beheer van gronden als natuurreservaat

Het stadsbestuur verleent subsidies aan natuurverenigingen voor het beheer van gronden als natuurreservaat binnen de stad Halen.

Voorwaarden

 • enkel de lokale afdelingen op het grondgebied van Halen, van door de Vlaamse overheid en het stadsbestuur erkende natuurverenigingen komen in aanmerking voor de subsidie,
 • de natuurvereniging:
  • is eigenaar van de grond,
  • huurt of pacht de grond voor een periode van minimum 9 jaar.

Procedure

 • Vul het aanvraagformulier in en bezorg het, samen met de nodige documenten, voor 1 november aan de Milieudienst.
 • Indien goedgekeurd, zal de subsidie uitbetaald worden op het rekeningnummer van de lokale afdeling uiterlijk op 31 maart van het eerste jaar volgend op het jaar van de aanvraag.

Meebrengen

 • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier,
 • een afschrift van de statuten van de vereniging,
 • een uittreksel uit het kadaster met kadastrale omschrijving van de betreffende gronden,
 • een kopie van het gewestplan waarop de betreffende gronden zijn aangeduid,
 • een opgave van de oppervlakte.

Bedrag

De subsidie bedraagt maximum € 50 per ha.

Het totaalbedrag van de subsidie wordt beperkt tot de kredieten voorzien in de begroting.

Regelgeving

Subsidiereglement betreffende het beheer van gronden als natuurreservaat

Cover subsidiereglement natuurreservaat

Contactinformatie

Contactpersonen