Vervoerssubsidie jeugd

De stad Halen beschikt over een bruisend verenigingsleven, niet in het minst voor de jeugd. Verschillende jeugdverenigingen en jeugdclubs dragen daar hun steentje zeker aan bij. Het stadsbestuur wil daarom graag deze jeugdinitiatieven een financieel duwtje in de rug geven waar mogelijk.

Wanneer meerdere jeugdinitiatieven samenwerken aan een activiteit kunnen zij voor het vervoer van en naar de activiteit een vervoerssubsidie aanvragen. 

Voorwaarden

  • de jeugdinitiatieven moeten erkend zijn door de Jeugdraad,
  • minimum 2 jeugdinitiatieven moeten samenwerken aan de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Procedure

  • Vul het bijhorende aanvraagformulier J in en bezorg het voor 30 september aan de Jeugddienst.
  • Je aanvraag wordt voorgelegd op de eerstvolgende vergadering van de Jeugdraad.
  • Het advies van de Jeugdraad wordt uiterlijk 14 dagen na de vergadering schriftelijk overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen.
  • Het college beslist dan binnen de drie weken na ontvangst van een positief advies over het toe te kennen subsidiebedrag.
  • Het college deelt het bedrag van de toegekende subsidie uiterlijk 10 dagen na de beslissing schriftelijk mee aan de aanvrager en aan de voorzitter van de Jeugdraad.

Meebrengen

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier J,
  • bewijs van de vervoerskosten (factuur).

Bedrag

Het subsidiebudget wordt onder de aanvragers verdeeld in verhouding van de kostprijs van het vervoer (met een maximum van de kostprijs).

Regelgeving

Subsidiereglement - Vervoerssubsidie jeugdvereniging

Cover subsidiereglement vervoerssubsidie jeugd