Vormingssubsidie jeugd

De stad Halen beschikt over een bruisend verenigingsleven, niet in het minst voor de jeugd. Verschillende jeugdverenigingen en jeugdclubs dragen daar hun steentje zeker aan bij. Het stadsbestuur wil daarom graag deze jeugdinitiatieven een financieel duwtje in de rug geven waar mogelijk.

Jongeren die een kadervorming volgen waarvoor een attest wordt afgeleverd door een landelijk erkende jeugdorganisatie kunnen op basis van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap op subsidiëring van gemeentebesturen inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid (09-06-1993) beroep doen op een subsidie.

Jongeren die een 'gewone vorming' volgen die erkend is door het college van burgemeester en schepenen, kunnen eveneens een subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Je bent jonger dan 25 jaar en je bent actief in een jeugdwerkinitiatief in Halen.

Procedure

  • De kadervormingssubsidie of gewone vormingssubsidie kan aangevraagd worden, voor 30 september van het betreffende jaar, bij de Jeugddienst.
  • Na advies van de Jeugdraad beslist het college over het toezeggen van een subsidie en het subsidiebedrag, op basis van de begrootte of bewezen kost.

Meebrengen

  • Vraag je een kadervormingssubsidie aan, dan bezorg je alle attesten van de hiervoor erkende landelijke jeugdorganisatie aan de Jeugddienst.
    Deze attesten mogen:
    • maximum 1 jaar oud zijn op de datum van je aanvraag, 
    • voordien geen recht hebben gegeven op een vormingstoelage.
  • Vraag je de gewone vormingssubsidie aan, dan bezorg je het aanvraagformulier G aan de Jeugddienst.

Bedrag

Nadat het volgen van de cursus en de bijhorende kostprijs bewezen zijn door het afgeleverde attest zal, indien voldoende kredieten voorzien zijn, de totale kostprijs terugbetaald worden aan het jeugdwerkinitiatief waarin de cursist actief is en waarlangs de aanvraag ingediend werd.

Uitzonderingen

Jongeren die niet aangesloten zijn bij een jeugdinitiatief in Halen maar wel een kadervorming volgen, kunnen een maximum bedrag van € 25 uitgereikt krijgen. Als je toch lid wordt van een jeugdbeweging kan jemaximum het volledige bedrag terugkrijgen via de jeugdvereniging zoals is bepaald in het reglement.

Regelgeving

Subsidiereglement - Vormingssubsidie jeugdvereniging

Cover subsidiereglement vormingssubsidie jeugd