Financiële steun

Sommige gezinnen of personen hebben het financieel moeilijk; zeker bij onvoldoende inkomen of ontbreken van enig inkomen, zodat een menswaardig bestaan niet meer mogelijk is. Elke Halenaar in die situatie kan in dat geval een aanvraag indienen tot het bekomen van financiële steun zoals een tussenkomst in de plaatsingskosten van een rustoord, socio-culturele tussenkomsten, stookolietoelagen, … of een leefloon. Het OCMW kan ook voorschotten toekennen op de sociale uitkeringen (pensioen, werkloosheid, huurwaarborg, ...) indien nodig.

Procedure

  • Bij de aanvraag naar financiële steun, wordt een 'sociaal onderzoek' uitgevoerd door een maatschappelijk assistente, waaruit moet blijken of het OCMW financieel kan bijspringen of dat de maatschappelijk assistente samen met de betrokkene op zoek moet gaan naar andere mogelijkheden om de financiële draagkracht te verhogen.
  • Tegelijkertijd wordt er samen met de hulpvrager bekeken hoe hij/zij het best zijn/haar inkomen kan besteden, welke de dieperliggende oorzaken kunnen zijn van het financiële probleem en hoe de dienst hierin behulpzaam kan zijn.
  • Alle steunaanvragen worden ernstig onderzocht en voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn of het bijzonder comité voor de sociale dienst, waar een gemotiveerde beslissing genomen wordt binnen de 30 dagen na de ontvangst van de aanvraag.

Contactinformatie