Klimaatbeleid

Om zeker te zijn dat ook toekomstige generaties nog aangenaam op deze aardbol kunnen vertoeven moeten we leren onze ‘gebruiksruimte’ te respecteren. We zouden dus niet meer natuurlijke producten mogen onttrekken van de aarde dan er door natuurlijke aanwas vanzelf weer bij zouden komen. We zitten nu op een punt waar het massale verbruik van fossiele brandstoffen door de mens drastisch moet terug gedrongen worden. De reserves raken immers uitgeput, maar bovenal hebben fossiele brandstoffen door hun CO2-uitstoot een ongewenst effect op ons klimaat. Europa wil tegen 2050 haar uitstoot drastisch verminderen, maar Limburg is nog ambitieuzer en wil tegen dan zelfs volledig klimaatneutraal zijn.

Logo Halen gaat klimaatneutraalLimburg/Halen gaat klimaatneutraal!

De provincie Limburg is een formele ‘Covenant Coordinator’ en dat betekent dat zij alle gemeenten stimuleert om de Covenant of Mayors te ondertekenen. Op 30 november 2011 engageerde de stad Halen zich, samen met andere Limburgse gemeenten, om daaraan mee te werken, toen we het Europese Burgemeestersconvenant voor Energie ondertekenden. De doelstelling van dit convenant is een vermindering van de CO₂-uitstoot met minimum 20 % tegen 2020. De provincie koos duidelijk voor een grootschalige aanpak waarbij zoveel mogelijk gemeenten geholpen konden worden. Op basis van de TACO2-studie (de wetenschappelijke basis voor het Limburgse Klimaatplan) werden 44 gemeentelijke nulmetingen gemaakt. Vervolgens werden de DUBO-scan en HE-scan opgesteld. De DUBO-scan geeft inzicht in de mogelijke maatregelenpakketten voor de residentiële gebouwen, nodig om de vooropgestelde besparingsdoelstellingen te verwezenlijken. De HE-scan geeft een inzicht in de mogelijkheden en knelpunten wat betreft hernieuwbare energie op het grondgebied van de gemeente. Deze 2 scans geven input voor een gemeentelijk klimaatplan. De DUBO- en HE-scan worden als bijlages opgenomen.

Intussen is er een opvolger voor het Europese Burgemeestersconvenant voor Energie - namelijk, het Burgemeestersconvenant voor Klimaat én Energie 2030 - en dat is nog ambitieuzer. Op 13 maart 2018 ondertekenden 41 gemeenten en de partners DuboLimburg, Infrax, Bond Beter Leefmilieu, LRM, VVSG en Nuhma dit convenant in de ambtswoning van de gouverneur. Samen met de provincie zullen wij de CO2-uitstoot met 40 % proberen te reduceren. Maar, minstens even belangrijk, wij zullen ons ook voorbereiden om beter om te gaan met en ons aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering. “Klimaatadaptatie”, noemen we dat.

Burgemeesters - Burgemeestersconvenant voor Klimaat én Energie 2030

Als gevolg van deze ondertekening zal de stad Halen tegen eind 2019 een nieuw eigen klimaatactieplan bij Europa indienen. Een geïntegreerde aanpak is hierbij van groot belang. Milieu en klimaat worden niet meer in een apart vakje geduwd. De opmaak en uitvoering van een klimaatplan vergen een horizontale aanpak binnen ons stadsbestuur, waarbij alle diensten en beleidsdomeinen betrokken worden. Onze gemeente staat er niet alleen voor. De provincie Limburg en de betrokken partners zullen ons bestuur elk vanuit hun eigen ervaring en kennis bijstaan in de opmaak en de uitvoering van het nieuwe klimaatactieplan.
Wil je meer weten over de inspanning die onze gemeente gaat leveren? Neem dan zeker eens contact op met onze duurzaamheidsambtenaar.

Subsidie voor duurzame ontwikkeling en klimaat

Als je als inwoner of vereniging in Halen een bijdrage levert aan wat nagestreefd wordt via het klimaatplan van de stad Halen, kan je een subsidie voor je project aanvragen bij het stadsbestuur.


Contactinformatie

Contactpersonen